Studiegids

nl en

Organisatie en Management

Vak
2012-2013

Omschrijving

In het vak Organisatie en Management besteden wij aandacht aan het vraagstuk hoe en in welke omstandigheden veranderingen in organisatie en management van het openbaar bestuur een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening. Hierbij wordt een vergelijkend perspectief ingenomen. Tevens wordt getracht theorie en praktijk van vernieuwing en verbetering van publieke diensten met elkaar in verband te brengen. Wij zullen in dit vak voortbouwen op inzichten uit de bestuurskunde en de ma-nagementvakken uit jaar 1 en hier dieper op in gaan. Vragen die aan bod komen zijn on-der meer: hoe kunnen publieke organisaties excellente organisaties worden? Kunnen in-zichten uit het private bedrijfsleven daarbij behulpzaam zijn of dienen we vooral rekening te houden met de eigen aard van de organisaties en het management in de publieke sec-tor? In welke opzichten is kennis van eerdere pogingen tot bestuurlijke vernieuwing nut-tig voor een beter begrip van hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen? Wat zijn ver-schillende (nationale) tradities in publiek management en welke consequenties hebben deze tradities voor verschillende alternatieven voor het verbeteren van publieke dienst-verlening?

Leerdoelen

De leerdoelen van de cursus zijn:

  • Verdieping van kennis en inzicht in problemen in organisatie, functioneren en veranderen van het openbaar bestuur

  • Kennismaking met de aanbevelingen uit organisatie- en managementliteratuur om pu-blieke dienstverlening te verbeteren

  • Een beoordeling op grond van een kritische, historische en internationaal vergelijkende analyse van de houdbaarheid en wenselijkheid van die aanbevelingen in de context van het openbaar bestuur.

  • Werkgroepen: zelfstandige verbinding theorie / praktijk

Rooster

  • Hoorcollege don 6/9 t/m 18/10 van 13-15 uur in SC-01

  • Werkgroepen

Eerste gezamenlijke bijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst zal de onderzoeksopdracht verder worden toegelicht. Tevens dienen studenten de onderzoeksgroepjes te vormen. Data van de 1e bijeenkomsten zijn:

Werkgroep Roco: dinsdag 11/9 van 15:00-16:00 in 5A-29
Werkgroep Roco: dinsdag 11/9 van 11:00-12:00 uur in 5A-42
Werkgroep Roco: dinsdag 11/9 van 12:00-13:00 uur in 5A-42
Werkgroep Broekema: woensdag 12/9 van 13:00-14:00 in 1A-15
Werkgroep Broekema: woensdag 12/9 van 14:00-15:00 in 1A-15
Werkgroep Dijkhuizen: dinsdag 11/9 van 9:00-10:00 uur in 1A12
Werkgroep Dijkhuizen: dinsdag 11/9 van 13:00-14:00 uur in 5A-42

Tussentijdse afspraken met werkgroepdocent
Week 37 – week 41: individuele afspraken tussen groepjes en werkgroepdocent

Slotbijeenkomst
Tijdens de laatste bijeenkomst presenteren de groepjes hun onderzoeksbevindingen en krijgen hier feedback op van medestudenten en docent. Data zijn:

Werkgroep Roco: dinsdag 16/10 van 9:00-11:00 in 1A-11
Werkgroep Roco: NNB
Werkgroep Roco: dinsdag 16/10 van 11:00-13:00 in 1A-33
Werkgroep Broekema: dinsdag 16/10 van 9:00-11:00 in 1A-12
Werkgroep Broekema: dinsdag 16/10 van 11:00-13:00 in 1A-15
Werkgroep Dijkhuizen: woensdag 17/10 van 13:00-15:00 in 1A-15
Werkgroep Dijkhuizen: woensdag 14/10 van 15:00-17:00 in 1A11

  • Tentamen; ma 22/10 van 9-12 uur in USC

  • Hertentamen; ma 14/1/2013 van 13-16 uur in USC

Onderwijsvormen

Hoor- en werkcolleges

Toetsing

Tentamen en werkstuk. Het eindcijfer wordt voor 70 % procent bepaald door het tenta-mencijfer, en voor 30 % door het cijfer dat is toegekend aan de onderzoeksopdracht van de werkgroep. Kandidaten slagen voor het hele vak O&M, indien het gecombineerde eindcijfer van werkgroep en tentamen een 6 of hoger is EN de beide deelcijfers afzonder-lijk een 6 of hoger zijn.

Studiemateriaal

Hal G. Rainey, Understanding and Managing Public Organizations, San Francisco; Jos-sey-Bass, Laatste druk

Paul du Gay, (2000) In praise of bureaucracy: Weber, organization, ethics, London: Sa-ge.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf half augustus 2012.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Prof. dr. F.M. van der Meer
071-527 40 53
Meerf@fsw.leidenuniv.nl