Studiegids

nl en

Academische en Wetenschappelijke Vorming

Vak
2012-2013

Beschrijving

Onder academische vorming wordt de ontwikkeling van een kritische attitude verstaan die blijk geeft van nieuwsgierigheid. Het gaat daarbij ook om het kijken over de grenzen van het vakgebied. Wetenschappelijke vorming omvat wetenschapstoepassing of –overdracht. De academicus is in staat wetenschappelijke kennis te vergaren, op waarde te schatten, eigen te maken en waar nodig over te dragen aan derden.

In de lijn Academische en Wetenschappelijke Vorming komt een breed spectrum aan vaardigheden aan bod; het uitvoeren en opzetten van empirisch onderzoek, onderwijs geven, kritisch denken, evidence based werken en sturing geven aan het eigen leerproces. Filosofie, geschiedenis van de geneeskunde, ethiek en de humaniora maken deel uit van Academische en Wetenschappelijke Vorming.

Het verwerven van deze vaardigheden vereist oefening. In elk blok komen daarom ook academisch danwel wetenschappelijk vormende elementen aan bod. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van een debat, museumbezoek om historische context van een klinisch probleem te illustreren of het schrijven van een abstract bij een artikel.

In het blok Academische en Wetenschappelijke vorming in jaar 1 doen studenten zelf echt onderzoek. Hiervoor verzamelen ze en analyseren ze zelf data naar aanleiding van de Zorgstage. Studenten formuleren een antwoord op hun eigen onderzoeksvraag. Gedurende het twee weeks blok krijgen studenten onderwijs in met name wetenschappelijke vorming door actief onderzoek te doen. Onderwerpen die aan bod komen zijn; het formuleren van een vraagstelling, onderzoeksopzet, kansrekenen, ethiek, beschrijvende statistiek, empirische cyclus, zoeken van literatuur, werken met spss en het schrijven en presenteren van een beknopt onderzoeksverslag.

Leerdoelen

De student:

  • kan een beperkt empirisch onderzoek opzetten en uitvoeren.

  • kan principes van kritisch denken toepassen op bronnen van medische informatie.

  • bij concrete beslissingen in de medische praktijk waar mogelijk het beschikbare bewijs betrekken.

  • reflecteert op eigen functioneren en geeft sturing aan eigen leerproces.

  • begrijpt dat wetenschapsbeoefening plaatsvindt in een filosofische traditie en historische context.

  • past basisbegrippen van de medische ethiek toe.

  • beschrijft verschillen in sociale en culturele aspecten van de mens met betrekking tot gezondheid.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, practica, responsiecolleges, studieopdrachten.

Toetsing

Schriftelijke verslagen, essays, presentaties en tentamen.

Literatuur

*Grondslagen der epidemiologie – Vandenbroucke JP

Contact

Prof.Dr. F.W. Dekker