Studiegids

nl en

Eerste jaar

Eerste jaar

Inleiding

Het eerste jaar van de studie Geneeskunde is gewijd aan de normale vorm en functie van de verschillende onderdelen van het menselijk lichaam. Ook de normale psychosociale ontwikkeling van de mens komt aan bod. Tijdens het eerste jaar lopen de studenten tevens stage in een verpleeghuis of ziekenhuis. Er is geprobeerd een horizontale en verticale integratie van vakken te bereiken.
In het eerste jaar ligt de nadruk bij een aantal preklinische vakken, maar daarnaast wordt vanaf het begin ook aandacht besteed aan de klinische toepassing ervan. In de latere jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan de klinische vakken, maar het is wel de bedoeling dat er regelmatig verbindingen worden gelegd met de preklinische basis.
In de verticale integratie speelt de Lijn Klinisch Onderwijs een belangrijke rol. In jaar 1 komen communicatie, attitude en professioneel gedrag aan de orde.Deze onderwerpen blijven gedurende de hele opleiding een centrale rol vervullen in het lijnonderwijs.

Naast dit blok- en lijnonderwijs, moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie: voortgangstoets

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar 1 is Prof.Dr. M.C. de Ruiter.
Roosters onderwijsprogramma
Aanvullende informatie over Geneeskunde op de onderwijswebsite
Inhoudelijke informatie op de blackboard module van het betreffende blok/lijn.

Curriculumherziening
Meer informatie betreffende de curriculumherziening Geneeskunde is te vinden op Blackboard (course: Curriculum herziening geneeskunde (MHERZ-1112GNK)).

Vak EC Semester 1 Semester 2
Start tot arts 6
Van mens tot cel 8
Van cel tot molecuul 6
Academische en Wetenschappelijke Vorming 5
Van basis tot homeostase 10
Sturing en stofwisseling 8
Hersenen en Aansturing 8
Lijn Beroepsvorming jaar 1 7
Voortgangstoets 2

Tweede jaar

Tweede jaar

Het centrale thema van het tweede jaar is het ontstaan van ziekten. Het merendeel van de blokken is daaraan gewijd. Een aantal van deze blokken is langer dan in het eerste jaar, namelijk 6 weken. In het kader van het lijnonderwijs wordt een 20-tal patientdemonstraties georganiseerd en komen medisch probleem oplossen en klinisch redeneren voor het eerst aan de orde. In dit jaar is er ook ruimschoots aandacht voor wetenschappelijke vorming. In het tweede jaar bestaat tevens de mogelijkheid om keuzeonderwijs te volgen.

Naast dit blok- en lijnonderwijs, moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie: voortgangstoets

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar 2 is Dr. V.T.H.B.M. Smit
Roosters onderwijsprogramma
Aanvullende informatie over Geneeskunde op de onderwijswebsite.
Inhoudelijke informatie per blok/lijn vind je op de Blackboard module van het betreffende blok.

Curriculumherziening
Meer informatie betreffende de curriculumherziening Geneeskunde is te vinden op Blackboard (course: Curriculum herziening geneeskunde (MHERZ-1112GNK)).

Vak EC Semester 1 Semester 2
Houding en Beweging 4
Trauma 4
Gen, omgeving en ziekte (voorheen Moleculaire en cellulaire aspecten van ziekten) 4
Algemene Pathologie (General Pathology I) 4
Pathofysiologie 4
Farmacologie 2
Nieuwvorming 4
Immunology (Geneeskunde) 4
General Pathology II 4
Infectious Diseases 4
Psychopathologie 4
Wetenschappelijke Vorming 4
Lijn Klinisch Onderwijs jaar 2 2
Anatomie: Borst Buik Bekken 2
Keuzevak 1 jaar 2 4
Keuzevak 2 jaar 2 4
Voortgangstoets 2

Derde jaar

Derde jaar

Inleiding

In het derde jaar krijgen de verschillende medische problemen en ziektebeelden systematisch aandacht. Er wordt gebruik gemaakt van een benadering via clinical presentations. Een en ander komt aan de orde in een reeks blokken.
In het lijnonderwijs nemen de ontwikkeling van klinisch redeneren en het aanleren van klinische vaardigheden een centrale plaats in. Halverwege het derde jaar wordt tevens gestart met de zogenaamde Vroege Praktijk Contacten (VPC’s). Net als in het tweede jaar is er ook in het derde jaar ruimte voor keuzeonderwijs.

Naast dit blok- en lijnonderwijs, moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie: voortgangstoets

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar drie is Dr. J.G. Bollemeijer
Roosters onderwijsprogramma
Aanvullende informatie over Geneeskunde op de onderwijswebsite
Inhoudelijke informatie per blok/lijn vind je op de Blackboard module van het betreffende blok.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Van individu tot populatie 4
Buik 7
Borst 7
Nefrologie en Urologie 4
Endocriene stoornissen 4
Oncologie 4
Psychiatrische Ziekten 4
Zintuigen en Zenuwstelsel 4
Bewegingsapparaat 4
Lijn Klinisch Onderwijs jaar 3 7
Vroege Praktijk Contacten jaar 3 1
Levensfasen 4
Keuzevak 3 jaar 3 4
Voortgangstoets 2