Studiegids

nl en

Hersenen en Aansturing

Vak
2012-2013

Beschrijving

In dit blok komen op een geïntegreerde wijze de bouw, functie én dysfunctie van het zenuwstelsel aan de orde en de student oefent zich in het observeren en herkennen van een functiestoornissen van het zenuwstelsel.

Ten eerste leert de student middels hoorcolleges en een daarmee samenhangend snijzaal-practicum de macroscopische anatomie van de hersenen en omliggende structuren te herkennen en deze structuren te correleren aan beelden die verkregen zijn met moderne geneeskundige beeldvormende technieken (CT, MRI).

Vervolgens worden, in een cylcus die steeds bestaat uit (1) een “basaal” hoorcollege, (2) een klinisch hoorcollege, (3) een zelfstudieopdracht, (4) een werkgroep en (5) een responsiecollege, een aantal thema’s behandeld.
Aan de orde komen onderwerpen als hersenstam en hersenzenuwen, autonoom zenuwstelsel, motorische sturing, sensibiliteit, zintuigen, geheugen, emotie en affectieve ontwikkeling, en cognitie. De klinische aspecten van dysfunctie van het zenuwstelsel worden belicht vanuit de neurologie, de psychiatrie en de ontwikkelingspsychologie.

Leerdoelen

De student kent de macroscopische anatomie van het centraal zenuwstelsel en omliggende structuren en is in staat deze kennis toe te passen bij het interpreteren van Rx/CT/MRI beelden.

  • De student kan het onderscheid tussen normaal en abnormaal functioneren van het zenuwstelsel waarnemen en beredeneren.

  • De student kan, met betrekking tot de besproken themata, aan de hand van een (eenvoudige) casus beschrijving het causatief letsel lokaliseren, en de mogelijke oorzaak van dit letsel aangeven.

  • De student heeft een beginnend inzicht in de ontwikkeling van cognitieve stoornissen (affect, angst, depressie).

Onderwijsvorm

Neuroanatomie: Hoorcolleges met bijpassende snijzaalpractica; zelfstudieopdracht (MRI); responsiecollege.
Themata: Hoorcolleges (steeds basaal gevolgd door klinisch); bijpassende zelfstudieopdracht(en) en werkgroep(en), afgesloten door responsiecollege.
Patiënt-demonstraties.

Toetsing

  • Facultatieve (BlackBoard) toetsen voorafgaand aan elk snijzalpraacticum met als doel eigen voorbereiding te testen.

  • “Halfweg” toets; multiple choice (plaatjes en tekst) specifiek gericht op neuroanatomie.

  • Tentamen; multiple choice en extended matching; geintegreerde casus vragen.

Literatuur

  • Siegel, Sapru: Essential Neuroscience, 2e druk 1010

  • Hijdra, Koudstaal, Roos: Neurologie, 4e druk 2010

Contact

Dr. E.L.E.M. Bollen LUMC K-05-106, 071 526 2113
Dr. E.A.J.F. Lakke LUMC T-01-34, 071 526 9357,