Studiegids

nl en

Trauma

Vak
2012-2013

Beschrijving

In dit blok gaat het om diagnostiek en therapie van door extern geweld veroorzaakt trauma aan het lichaam. Er wordt aandacht besteed aan breuken en ontwrichtingen, aan trauma-opvang en levensreddende handelingen, aan shock, aan hersentrauma en coma. Ook multi-trauma en multi-orgaanfalen komen aan de orde.

Kennis van relevante anatomie van het bewegingsapparaat alsmede de anatomie en fysiologie van ademhalingsorganen, hart en circulatie en het zenuwstelsel zijn een voorwaarde voor het met succes volgen van dit blok. Vooral de kennis uit de blokken Hart en Bloedsomloop (jaar 1), Zenuwstelsel ( jaar 1), Sturing en Regeling (jaar 1) en Houding en Beweging (jaar 2) is van grote relevantie voor het blok Trauma.

Doel

  • De student kan de globale reactie van het lichaam op een trauma beschrijven.

  • De student kan aangeven welk aanvullend onderzoek mogelijk is, welk aanvullend onderzoek zinvol is en welk aanvullend onderzoek per sé noodzakelijk is bij een traumapatiënt met eenvoudig letsel.

  • De student is op de hoogte van behandelingsstrategieën, zowel bij eenvoudige als meer complexe traumapatiënten.

  • De student is op de hoogte van prioriteiten bij het verlenen van eerste hulp en bij levensreddend handelen.

  • De student heeft inzicht in welke informatie aan de patiënt moet worden gegeven bij een eenvoudig letsel en hoe in geval van een ernstig ongeval voorlichting kan worden gegeven aan de patiënt en de familie.

De student is in staat zich een beeld te vormen van de gevolgen van een trauma. Hij realiseert zich het belang van een vroegtijdige trauma-opvang met herstel van de normale fysiologie, m.n. wat betreft de oxigenatie en circulatie. (Het in de Traumatologie bekende begrip van het Golden Hour).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, responsiecolleges, waarin ook nieuwe stof wordt behandeld, werkgroepen en een practicum.

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels een tentamen dat bestaat uit zowel multiple choice vragen als extended matching vragen.