Studiegids

nl en

Van individu tot populatie

Vak
2012-2013

Beschrijving

In de eerste week van het blok VIP staan centraal de verschillende manieren van klinisch redeneren en besluitvorming: causaal-deterministisch versus probabilistisch redeneren en individuele klinische expertise versus evidence-based medicine. Dit zal aan de hand van enkele patiëntcasussen worden gedemonstreerd. In het begin staat het diagnostisch proces centraal. Daarna worden de therapeutische mogelijkheden bij het klinisch probleem geëxploreerd en vervolgens wordt de rol van het klinisch epidemiologisch onderzoek belicht en het kritisch lezen van gepubliceerde artikelen geoefend.
In de tweede week wordt het klinisch denken uitgebreid met een sociaal-geneeskundige blik op gezondheid. De structuur en financiering van de gezondheidszorg alsmede de belangrijkste wetten komen aan de orde; zij bepalen immers de kaders waarbinnen de arts de zorg voor een patiënt of populatie vorm kan geven. De werkwijze en het werkveld van de sociale geneeskunde (zoals. Infectieziekte bestrijding, forensische geneeskunde, medische milieukunde, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde) komt uitvoerig aan de orde en worden geïllustreerd aan de hand van casuïstiek. Tevens wordt besproken op welke wijze en met behulp van welke methodieken de schaarse middelen voor de zorg op rechtvaardige wijze verdeeld kunnen worden over de vele taken die er zijn.

In de derde week komen de juridische aspecten van de beroepsuitoefening van artsen aan bod. Alle artsen hebben hier mee te maken. In deze week worden ook nieuwe organisatievormen zoals disease management, transmurale zorg en zelfmanagement besproken. Het accent ligt daarbij op samenwerken en taakdelegatie vanuit het perspectief van de arts. Met deze nieuwe organisatievormen wordt beoogt de kwaliteit van zorg te bevorderen en veelal de kosten te beperken.
VIP beoogt de student inzicht te geven in wat van een medicus in de 21ste eeuw wordt verwacht en wat de kaders zijn waarbinnen hij zijn deskundigheid kan inzetten voor een effectieve, efficiënte en cliënt gerichte zorgverlening.

Leerdoelen

  • Klinisch redeneren en evidence based medicine

  • Volksgezondheid en preventie:

  • De bouw en werking van de Nederlandse gezondheidszorg en gezondheidszorgbeleid, en de rol van de EU en WHO:

  • De beroepsuitoefening van de sociale geneeskunde en public health.

  • De zorg voor specifieke groepen:

  • Juridische aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg en van de medische beroepsuitoefening.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcollge, werkgroepen

Toetsing

Tentamen

Literatuur

  • Van der Maas PJ en Mackenbach JP (red). Volksgezondheid en gezondheidszorg. Vierde, geheel herziene druk. Maarssen: Elsevier/Bunge, 2008.

  • Engberts DP, Kalkman-Bogerd LE (red). Gezondheidsrecht. 2de herziene druk Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009.

  • Ten Have HAMJ, ter Meulen RHJ, van Leeuwen E. Medische Ethiek. 3de herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009.

Contact

Prof.dr. J. Bolk
prof. Dr. J. Schonk