Studiegids

nl en

Geschiedenis van het Openbaar Bestuur

Vak
2012-2013

Omschrijving

Hoe is ons openbaar bestuur eigenlijk ontstaan? Wat is de oorsprong van hedendaagse instituties en organisaties? Welke invloed heeft het verleden op het hedendaags openbaar bestuur? In het vak bestuursgeschiedenis geven wij de aanzet om op dit soort vragen een antwoord te geven. Enerzijds besteden wij in deze cursus aandacht aan ontstaan, groei en verandering van elementen van het Nederlandse openbaar bestuur. Zo kunnen wij bestuurlijke ontwikkelingen in verleden, heden en toekomst beter doorgronden. Anderzijds hebben wij aandacht voor bestuursgeschiedenis als wetenschappelijke discipline. Het idee dat handelingen en gebeurtenissen in het verleden van invloed zijn op beslissingen in het heden wordt intuïtief veelal erkend. Het blijft echter vaak de vraag hoe, in welke mate en waarom dit dan het geval is. Is kennis van het bestuurlijke verleden, met andere woorden, nuttig of is het alleen maar leuk om te weten? Welke vragen worden er gesteld? Welke methoden en technieken worden er gebruikt? Wat zijn belangrijke definities, concepten en discussies binnen de bestuursgeschiedenis?

Leerdoelen

  • Het kunnen geven van een beknopt en inleidend overzicht van belangrijke theorieën, thema’s, vragen en concepten binnen de bestuursgeschiedenis.

  • Het kunnen geven van een beknopt historisch overzicht van het Nederlandse openbaar bestuur van de Middeleeuwen tot nu.

  • Het verkrijgen van inzicht in en kennis van verschillende thema’s van (actueel) bestuurshistorisch onderzoek.

Rooster

Hoorcollege woe 3/4 van 15-17 uur in SC-01

*Tentamen: Woe 29/5 van 9-12 uur in USC

*Hertentamen: Woe 26/6 van 9-12 uur in USC

Onderwijsvormen

Het vak bestaat uit hoorcolleges. Ieder hoorcollege (met uitzondering van college 1 en 7) heeft dezelfde structuur en bestaat uit twee onderdelen: Het eerste deel bestaat uit een nadere blik op de Nederlandse bestuursgeschiedenis in een bepaalde periode, gekoppeld aan inzichten en vraagstukken met betrekking tot theoretische bestuursgeschiedenis en bestuurskunde. Het tweede deel zal bestaan uit een college met betrekking tot een specifiek voorbeeld van bestuurshistorisch onderzoek, i.e. een bepaald thema. Soms zullen deze colleges door verschillende gastsprekers worden verzorgd. Deze korte thematische lezingen zijn bedoeld om studenten een idee te geven van de breedte en mogelijkheden van bestuurshistorisch onderzoek en hen kennis te laten maken met verschillende (actuele) bestuurskundige onderwerpen en hun relatie met geschiedenis.

Toetsing

Een schriftelijk tentamen. De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Studiemateriaal

De literatuur voor dit vak bestaat uit één boek en enkele overige artikelen

  • Wagenaar F.P., Kerkhoff, A.D.N. & Rutgers M.R. (red.). (2011). Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland. Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat (Bussum: Coutinho).

  • Overige artikelen worden tezijnertijd op Blackboard geplaatst.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf 15 maart 2013.

NB: Voorafgaand aan ieder college zullen een of meerdere studievragen op Blackboard worden geplaatst. Deze studievragen kunnen worden gebruikt als hulpmiddel voor een betere bestudering van de stof. Gebruik van de studievragen is dus niet verplicht maar kan wel handig, leerzaam en leuk zijn. Het zorgt er in ieder geval voor dat je bij blijft met lezen en je de stof van het komende college beter zult begrijpen en onthouden. Immers: alleen door actief te studeren (de stof te gebruiken in plaats van alleen te lezen of te horen) maak je je dingen pas echt eigen! Het is daarbij dus ook een goede manier om al tijdens de collegereeks voor je tentamen te gaan leren.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Toon Kerkhoff
tkerkhoff@fsw.leidenuniv.nl

Opmerkingen/Voorbereidingen voor eerste bijeenkomst

Goede en leuke colleges zijn gebaat bij actieve en betrokken docenten en studenten. Dit betekent onder meer dat studenten geacht worden de stof voorafgaand aan het college te bestuderen en vragen te stellen. Dat laatste kan zowel voor, tijdens als na de colleges, mondeling of via e-mail.