Studiegids

nl en

Optioneel: Bachelorproject Najaar 2012

Vak
2012-2013

Programma Bachelor Project

Het sluitstuk van de Bachelor is een thesis van rond de 6.750 – 9.000 woorden (ongeveer 15 – 20 pagina’s). Het schrijven van de Bachelor Thesis wordt ondersteund binnen het Bachelor Project. Deelname aan het BA-project is verplicht.
Binnen het BA-project wordt twee maal per jaar gedurende een periode van ongeveer 3-4 maanden ondersteuning gegeven bij het schrijven van de BA-thesis. In de semesters waarin het BA-project loopt, worden een of meerdere kaders aangeboden waarbinnen de thesis wordt geschreven. Bijvoorbeeld wordt een scriptie geschreven die binnen het beleidsgebied Vreemdelingenbeleid valt of een scriptie die valt binnen het beleidsgebied Crisismanagement. Per semester zal nader worden aangegeven welke beleidsgebieden binnen het Bachelor Project aan de orde zijn. Maximaal zullen tijdens een semester 5 beleidsgebieden worden aangeboden.
Per beleidskader waarbinnen de scriptie wordt geschreven, worden colleges door een docent gegeven. Binnen de looptijd van het BA-project wordt de eerste 4-5 weken groepsgewijs college gegeven over a) het schrijven van een scriptie en b) het kader waarbinnen de scriptie wordt geschreven. Aanwezigheid bij de groepscolleges is verplicht. Studenten zullen regelmatig door middel van presentaties en discussies de medestudenten en de docent op de hoogte houden van hun vorderingen.

Na de periode waarin groepsgewijs wordt begeleid wordt op individuele basis begeleiding verzorgd. Aan het einde van deze periode levert de student een eindversie van de scriptie in. Deze wordt na goedkeuring door de docent ter beoordeling voorgelegd aan een tweede lezer. Beide lezers stellen in onderling overleg het eindoordeel vast.

Het BA-project wordt afgesloten met een Symposium waarop de studenten de essentie van hun BA-scriptie op een poster (formaat A1) presenteren en een toelichting geven aan een jury die dit beoordeelt. De jury beloont de drie beste posterpresentaties met een eerste, tweede of derde prijs. Aan deze prijzen is een extra certificaat verbonden.
De student krijgt binnen maximaal twee weken na het Bachelor Symposium bericht over het eindcijfer van het Bachelor Project.

Inhoud Bachelor Scriptie

Van studenten wordt verwacht dat zij in de BA-thesis verschillende onderdelen uit de bachelor integreren. Dat wil zeggen, algemene theoretische kennis uit verschillende onderdelen van de bacheloropleiding wordt gebruikt om een empirisch probleem te belichten, een vraag of hypothese over dat probleem te formuleren, deze vraag te beantwoorden, de hypothese aan te nemen of te verwerpen door middel van een analyse en conclusie.

De gegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van die vraag worden door de student zelf verzameld in een (beperkt) onderzoek. In dat onderzoek èn in het verslag daarvan in het werkstuk, gebruiken studenten methoden en technieken die in verschillende fasen van de bachelor zijn gedoceerd. Daarnaast wordt in de beoordeling meegenomen of de student in staat is een en ander op een logische en taalkundig juiste wijze te verwoorden. De Bachelor scriptie wordt in het Nederlands geschreven. Een correcte verantwoording van bronnen en een correcte lay-out van de thesis is een van de beoordelingspunten.

Leerdoelen

Studenten geven blijk van het juist kunnen toepassen van onderzoeksmethoden. De thesis toont een gedegen en kritische analyse en duidelijk opgebouwd betoog met een duidelijke relatie tussen theorie en vraag en een conclusie. Bij de analyse en de conclusie moet een verband gelegd worden tussen het onderzoek, de onderzoeksresultaten en de gebruikte theorie. Studenten zijn in staat om een onderzoeksverslag te schrijven in de vorm van een scriptie. Studenten zijn instaat een verkort verslag van de scriptie te presenteren in de vorm van een poster vergezeld van een mondelinge toelichting.

Coordinator

Drs. C. Nagtegaa,l MSc-PA.
Email: cnagtegaal@fsw.leidenuniv.nl

Onderwijsvormen en locatie

Gedurende een semester wordt de eerste 4-5 weken groepsgewijs gewerkt, waarbij studenten presentaties geven en elkaar feedback geven. Na deze periode wordt overgeschakeld op individuele begeleiding door de groepsdocent.
De colleges worden gehouden op de locatie Pieter de la Court.

Rooster

1e Semester: 1e en 2e blok Dinsdag-ochtend,4/9 t/m 11/12 van 09.00 tot 11.00 uur
18/9 in zaal 1a41
25/9 in 1a21
2/10 in 1a11
9/10 in 5a42
16/10 in 1a11
23/10 in 5a42
30/10in 5a42
6/11 in 1a15
13/11 in 5a42
20/11 in 1a15
27/11 in 1a11
4/12 in 1a11
11/12 in 1a15

Studiemateriaal

Is afhankelijk van de aangeboden beleidsgebieden waarbinnen de scriptie geschreven wordt en wordt nader bekend gemaakt.

Blackboard

Informatie over de bachelor thesis en de werkgroepen is te vinden op Blackboard.

Voorlichting

Voorafgaand aan de cursus wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden waarop de onderwerpen van de werkgroepen nader wordt toegelicht. Indien de inschrijving al heeft plaats gevonden, is aanwezigheid bij deze bijeenkomst verplicht.

Toetsing

Beoordelingscriteria komen voort uit de volgende vereisten:
De thesis toont een gedegen analyse en duidelijk opgebouwd betoog. Er is een duidelijke relatie tussen theorie en vraag/hypothese (probleemstelling). De bachelor thesis voldoet tevens aan academische eisen betreffende vorm: een volledige en juiste verantwoording van bronnen en onderzoeksgegevens en een consistent systeem van bronverwijzingen. Daarnaast dient de thesis te getuigen van aandacht voor de schrijfstijl en het correct gebruik van de Nederlandse taal. De poster (formaat A1) met bijgegeven mondelinge toelichting is een compacte en volledige weergave van de essentie van de thesis.

Inschrijven

Het Bachelorproject wordt twee maal per kalenderjaar gehouden. In het voorjaar loopt het semester van februari to begin juni met een afsluiting met het Bachelor Symposium in de tweede of derde week van juni. In het najaar loopt het semester vanaf begin september tot en met december. Het Bachelorsymposium vindt plaats in de derde week van december.
De aanmelding verloopt via de studieadviseur. Per beleidsgebied is er maximaal plaats voor 20 studenten.