Studiegids

nl en

Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur

Vak
2012-2013

Omschrijving

Het doel van deze cursus is het verstrekken van een inleidend overzicht van de politieke filosofie aan de hand van de posities van haar belangrijkste vertegenwoordigers. Daarbij zal de nadruk liggen op de systematische aspecten van deze posities: welke zijn de theoretische en praktische implicaties van een politieke theorie? Vraagstukken die hierbij aan bod komen betreffen rechtvaardigheid, vrijheid, de institutionele vormgeving van een staat, het verband tussen individuele motieven tot handelen en de sturing van maatschappelijke processen en de verhouding tussen democratie en rechtsstatelijke beginselen zoals de machtenscheiding. De cursus laat zien hoe vanuit verschillende historische en systematische posities vraagstukken van de legitimatie van macht en overheidshandelen benaderd kunnen worden. Steeds wordt daarbij het verband aangegeven met bestuurskundige theorieën en bestuurlijke vraagstukken. Zo wordt de (ideeën-) historische en normatieve context van het openbaar bestuur begrijpelijk.

Leerdoelen

Het vak wil studenten:

  • basiskennis geven van de traditie van de politieke filosofie en van de belangrijkste posities, theorieën, principes en begrippen daarin

  • inzicht geven in de politiek filosofische achtergronden van het moderne bestuurskundig denken en openbaar bestuur

  • leren met behulp van politieke filosofische teksten kritisch te reflecteren op en te argumenteren over (aspecten van) dat bestuurskundig denken en openbaar bestuur

Het vak sluit vooral aan bij de volgende eindkwalificaties van de Bachelor Bestuurskunde:
1. globaal inzicht in het eigen karakter van het bestuur in de publieke sector;
2. op algemeen niveau inzicht in normatieve vraagstukken en ethiek van openbaar bestuur;
4. een internationale oriëntatie;
7. vaardigheid in analytisch en conceptueel denken;
10. elementaire argumentatieve en communicatieve vaardigheden.

Rooster Hoorcollege: donderdag 4/4 t/m 23/5 muv 9/5 (hemelvaart) van 9-11 uur in Sc-01

Werkgroepen:
wg 1 en wg 2 is samengevoegd in wg 1: do 11/4, 25/4, 16/5,23/5 van 11-13 uur in SB11
wg 3: do 11/4, 25/4, 16/5,23/5 van 11-13 uur in 1A11
wg 4: vrij 12/4, 26/4,17/5,24/5 van 13-15 uur in 5A37
wg 5: vrij 12/4, 26/4,17/5,24/5 van 15-17 uur in 5A37
wg 6: vrij 12/4, 26/4,17/5,24/5 van 13-15 uur in 1A22
wg 7: vrij 12/4, 26/4,17/5, 24/5 van 15-17 uur: 12/4 en 26/4 in 1A22 en 17/5 en 24/5 in 5A42
wg 8: do 11/4,25/4,16/5,23/5 van 13-15 uur in 5A37

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsing

Tentamen. De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

  • Tentamen: Do 30/5 van 9-12 uur in USC

  • Hertentamen: Do 27/6 van 9-12 uur in USC

Studiemateriaal

Classics of Moral and Political Theory / Editor: Morgan, Michael L. / Hackett Publishing Company / 5e editie van 2011 met ISBN-13: 978-1603844420 (eveneens toegestaan is de 4e editie van 2006 met ISBN-13: 978-0872207769)

NB: Helaas is volgens de leverancier Morgans boek niet direct voor iedereen beschikbaar (58 van de 110 exemplaren zullen rond 9 april worden nageleverd). Daarom kunt u als alternatief ook andere goede edities van de voorgeschreven teksten gebruiken, zelfs vertalingen in het Nederlands, of full-text versies van het internet, bijv. via www.gutenberg.org.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf 1 februari 2013.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

dr. P. Overeem, overeem@fsw.leidenuniv.nl

Opmerkingen/Voorbereidingen voor eerste bijeenkomst

Lees de tekst die via BlackBoard voor de eerste bijeenkomst zal worden aangekondigd .