Studiegids

nl en

Europeanisering en Binnenlands Bestuur

Vak
2012-2013

Omschrijving

In dit college wordt ingegaan op de gevolgen van het Europese integratieproces voor de structuur en werking van het binnenlands bestuur. We kijken hierbij naar het stelsel van rijk, provincie, gemeenten, waterschappen en het systeem van interbestuurlijke relaties dat daartussen bestaat.

De Europese Unie is voor de uitvoering van haar beleid in belangrijke mate aangewezen op de bestuursstelsels van de lidstaten. Dit maakt het bestuur van lokale, regionale en functionele overheden en bestuursorganen die opereren op het subnationale niveau van de lidstaten in toenemende mate van belang voor het Europese integratieproces. Omgekeerd worden gemeenten, provincies, regio’s, waterschappen en andere functionele bestuursvormen (bijvoorbeeld op het gebied van de sociale zekerheid) in toenemende mate geconfronteerd met de directe en indirecte gevolgen van het Europese integratieproces.

In het college zal aandacht worden besteed aan de directe en indirecte gevolgen van de ontwikkeling van de Europese Unie voor het lokale en regionale bestuur. De materie dient onvermijdelijk in een vergelijkend en Europees bestuurlijk perspectief te worden behandeld. Daartoe zal aandacht worden besteed aan een beschrijving van verschillende bestuursstelsels, de betekenis van regionalisering in Europees perspectief, en de vergelijkende analyse van bestuurlijke vernieuwingsprocessen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het nieuwe regionalisme in Europa en de rol en de positie van het Europese Hof van Justitie en de gevolgen die dit heeft voor de juridificering van het binnenlands bestuur, alsmede de ontwikkelingen van de verhouding tussen recht, (goed) bestuur, en overheidsorganisaties in het Europa van de toekomst.

Ook zal ingegaan worden op de veranderingen in het beleidsproces die optreden als gevolg van Europeanisering (bijvoorbeeld in de positie van belangengroepen) en hoe de standpuntpositie van lidstaten naar de EU wordt bepaald. Op deze manier sluit de cursus aan bij andere cursussen over beleidsvorming en de Europese Unie, en zorgt het voor een verbinding van opgedane kennis over verschillende bestuursniveaus.

Leerdoelen

Doel van dit college is inzicht te geven in de dynamiek en de complexiteit van de wederzijdse relatie tussen Europese integratie en de ontwikkeling van het binnenlands bestuur, met name op lokaal en regionaal niveau. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar mogelijkheden om deze ontwikkelingen bestuurskundig te duiden, conceptualiseren en analyseren.

Rooster Vrijdag 5 /4 t/m 24/5 van 11-13 uur in FSW, op 12/4 geen college. Let op; 10/5 geen college ivm verplichte sluiting. 19/4 en 17/5 in SA-41 en 26/4, 3/5 en 24/5 in 1A20

Onderwijsvormen

Zeven hoorcolleges.

Toetsing

Tentamen. De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.
Tentamendata: vrijdag 31 mei 9 – 12 uur in USC
Hertentamendata: Vrijdag 28 juni van 9-12 uur in USC
h3. Studiemateriaal

  • Berg, C.F. van den (2011). Transforming for Europe: the reshaping of national bureaucracies in a system of multi-level governance. Leiden: Leiden University Press. (Dit boek is te verkrijgen via de website van het LUP).

  • Schmidt, V. (2006). Democracy in Europe. The EU and National Polities. Oxford University Press.

  • Cini, M. (2006). European Union Politics. Oxford University Press (2nd edition). (Dit boek wordt ook gebruikt bij het vak European Union: Politics and Policy.)

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf 20-03-2012.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met de coördinator van dit vak, dr. C.F. van den Berg. cberg@fsw.leidenuniv.nl

Opmerkingen/Voorbereidingen voor eerste bijeenkomst

Op Blackboard zal t.z.t. een overzicht worden geplaatst met daarop per college de literatuur die behandeld zal worden.