Studiegids

nl en

Inleiding Sociologie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie die vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Het doel van het vak is het herkennen en benoemen van de verschillende voor criminologen relevante velden, bronnen en actuele thema’s waarmee de sociologie zich bezighoudt. Dit overkoepelende doel valt uiteen in drie delen. Ten eerste maakt u kennis met het gedachtegoed en het begrippenapparaat van de sociologie. Daarbij zal de nadruk liggen op sociologische benaderingen die zijn terug te zien in de criminologie. Ten tweede wordt uw nieuwsgierigheid en sociologische verbeeldingskracht gestimuleerd door opdrachten in de werkcolleges. Ten derde maakt u kennis met gegevens over de huidige Nederlandse samenleving en veranderingen die zich daarin hebben voorgedaan de afgelopen decennia. Dit gebeurt aan de hand van een inleidend boek dat in de hoorcolleges wordt toegelicht en aan de hand van twee wetenschappelijke artikelen die worden aangeboden via Blackboard. Bij het analyseren van de artikelen zal de nadruk liggen op het herkennen en uitleggen van de probleemstelling van het onderzoek waarover wordt gerapporteerd. De collegecyclus handelt over de ‘samenleving als raadsel’. Centraal staan thema’s als het vraagstuk van sociale orde en het vraagstuk van sociale (on-)gelijkheid. Bij de thema’s wordt steeds de link gelegd naar voor de criminologie relevante vragen en ontwikkelingen.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • de relatie tussen en wederzijdse beïnvloeding van de sociologie en de criminologie toelichten;

 • herkennen en opstellen van actuele sociologische vragen, betreffende het domein van de sociologie;

 • sociale ontwikkelingen analyseren door een onderzoeksvraag te formuleren, relevante gegevens voor de beantwoording van deze vraag te bepalen, deze gegevens te verzamelen en daarop kritisch te reflecteren;

 • in het kader van een hedendaags sociologisch thema in samenwerking met andere studenten een eenvoudige onderzoeksopdracht uitvoeren, de resultaten daarvan verbinden met de theorie en presenteren;

 • over uw onderzoeksbevindingen helder en beknopt (individueel) schriftelijk rapporteren;

 • bij het lezen van een wetenschappelijk sociologisch artikel de probleemstelling van het artikel te abstraheren en deze kritisch bespreken.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 per week)

 • Namen docenten: mw. A.A.T. Ramakers, MSc, mw. H.T. Wermink, MSc en mw. Prof. Dr. J.P. van der Leun

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van de aangegeven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 werkgroep per week)

 • Namen docenten: mw. A.A.T. Ramakers, MSc, mw. H.T. Wermink, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen van de per week voorgeschreven hoofdstukken en artikelen en werken aan de opdracht. Dat laatste houdt in: opstellen van een concept-vragenlijst, nadenken over een geschikte respondent. Voor de laatste werkgroepbijeenkomst dienen de studenten het proeftentamen te maken.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Aantal à 2 uur: naar eigen inzicht en planning (gemiddeld 8 uur).

 • Omschrijving: houden van een interview, verwerken van de gegevens en schrijven van een essay in drietallen.

 • Namen docenten: mw. A.A.T. Ramakers, MSc, mw. H.T. Wermink, MSc.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Houden en opnemen van een interview en het uitwerken daarvan. Lezen en analyseren van elkaars interviews. Studenten dragen bij voorkeur zelf zorg voor opnameapparatuur (eventueel via de Service desk) en zij zoeken zelf tijdig een respondent.

Spreekuur

 • Aantal à 1 uur: 7

 • Namen docenten: mw. A.A.T. Ramakers, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: opgeven voor spreekuur door middel van mail met gerichte vraag naar criminologie@law.leidenuniv.nl te sturen.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2uur

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Dit vak wordt getoetst middels een tentamen met open vragen (70% van het cijfer, individueel)

 • De overige 30% van het cijfer wordt bepaald aan de hand van de interviewopdracht en het daarop gebaseerde essay. Hierbij wordt een groepscijfer gegeven. De uitgewerkte interviewtranscripten dienen ook te worden ingeleverd. Als de kwaliteit daarvan verschilt kan een individuele aanpassing van het cijfer voor dit onderdeel volgen.

 • Beide onderdelen dienen afzonderlijk voldoende te zijn. Als dit niet het geval is wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer. De opdrachtcijfers blijven gedurende het lopende studiejaar en het daarop volgende studiejaar geldig. Studenten die een cijfer meenemen uit een eerder jaar dienen zich bij aanvang van het vak bij de coördinator te melden.

Inleverprocedures
Het essay over de interviewopdracht dient tezamen met de uitgewerkte interviewtranscripten geprint te worden ingeleverd bij de docent bij het tentamen. Studenten dienen de geluidsopname beschikbaar te houden voor eventuele controle door de docent.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en de artikelen op Blackboard en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • John Macionis, Bram Peper & Joanne van der Leun (nieuwste druk; 9e editie). De Samenleving. Kennismaking met de Sociologie. Amsterdam. Pearson Education Benelux.

 • Twee wetenschappelijke artikelen aangeboden via Blackboard.

Werkboek:
Via Blackboard

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2013, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. A.A.T. Ramakers, MSc

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.17

 • Bereikbaarheid: Inloopspreekuur op dinsdagen van 9.30 tot 10.30 uur.

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl