Studiegids

nl en

Practicum verklarende criminologie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Het is wenselijk het vak Theoretische Criminologie al gevolgd te hebben; het is van essentieel belang dat alle studenten de literatuur van het vak Theoretische Criminologie al bestudeerd hebben. Practicum Verklarende Criminologie vormt het verlengde van het vak Criminologische Vaardigheden

Beschrijving

De doelstelling van het Practicum Verklarende Criminologie is om door middel van intensieve werkvormen theoretische inzichten in de criminologie, zoals geleerd via het vak Theoretische Criminologie, te leren toepassen op concrete vraagstukken, alsmede aan de hand hiervan de houdbaarheid en de beperkingen van criminologische kennis te leren toetsen. De nadruk ligt op het (groepsgewijs en individueel) ontwikkelen van academische vaardigheden, waarbij, naast het doorlopen van de empirische cyclus, ook aandacht wordt besteed aan het kritisch rapporteren van conclusies.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • de criminologische theorieën, die met name in het vak Theoretische Criminologie aan bod zijn gekomen, identificeren en aan de hand daarvan diverse criminele gedragingen verklaren;

 • een literatuurstudie en een verklarend empirisch onderzoek opzetten en uitvoeren om daarmee een zelf geformuleerde hypothese op basis van een criminologische theorie te toetsen;

 • de bevindingen uit dit onderzoek helder rapporteren, zowel mondeling, middels een presentatie, als schriftelijk, middels een onderzoekspaper;

 • De student kan mondeling en schriftelijk reflecteren op het werk van medestudenten (peer review).

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Aantal à 2 uur: 1

Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Namen docenten: Mw. S.M. Ganpat, MSc en mw. Mr. Drs. S.G.C. van Wingerden

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De studenten worden geacht het vak Theoretische Criminologie te hebben gevolgd. De inhoud van dit vak is essentieel om het practicum goed te kunnen volgen. Bij de eerste werkgroep worden de studenten geacht de BlackBoard-omgeving voor het vak bestudeerd te hebben en de studiehandleiding practicum (in het werkboek en/of op Blackboard) te hebben gelezen. Bij alle volgende werkgroepen dienen zij zelf literatuur en/of andere bronnen te verzamelen, te bestuderen en te verwerken in opdrachten. Grondige voorbereiding is verplicht. Studenten dienen zich te realiseren dat het een intensief vak betreft waarbij actieve deelname en zelfstudie zijn vereist.

Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht. Bij hoge uitzondering (bijv. ziekte) mag een student maximaal 1 werkgroep missen, mits dit van te voren is doorgegeven bij het secretariaat: U dient een e-mail te sturen (met opgaaf van reden) naar criminologie@law.leidenuniv.nl. Wanneer een student twee één werkgroepen afwezig is, dan dient de student een extra opdracht te maken. Deze opdracht telt niet mee voor het eindcijfer, maar moet wel voldoende beoordeeld worden. Bij herhaalde afwezigheid (d.w.z. het afwezig zijn bij meer dan twee één werkgroepen) zal de student worden uitgesloten van deelname aan het practicum.

Andere onderwijsvorm(en)
Wekelijks spreekuur: *Aantal à 1 uur: 5 Indien u hiervoor gebruik wil maken, dient u van te voren een e-mail te sturen naar criminologie@law.leidenuniv.nl.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Gedurende de onderwijsperiode worden opdrachten gemaakt zowel individueel als in subgroepen. De hele groep speelt een actieve rol bij de voorbereiding en nabespreking van groepsopdrachten, waarbij participatie wordt beoordeeld aan de hand van deelname aan groepsdiscussies, kritische houding, etc.

Het eindcijfer is gebaseerd op de resultaten van de individuele opdrachten (70%) en groepsopdrachten 30%. De participatie aan de werkgroepen dient bovendien voldoende te zijn. Alle gemaakte opdrachten worden beoordeeld op inhoud, structuur, stijl, grammatica en literatuurgebruik. Inhoudelijke beoordelingscriteria zijn diepgang, volledigheid, consistentie, wetenschappelijke verantwoording en creativiteit. Alle deelonderdelen dienen voldoende te worden afgerond. De cijfers van de opdrachten blijven gedurende het studiejaar geldig.

Inleverprocedures
Opdrachten en papers dienen elektronisch via Blackboard, met in achtneming van de deadline, ingeleverd te worden.

Examenstof
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
APA (laatste druk) Concise rules of APA style, Washington, American Psychological Association* Documenten op Blackboard

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Studenten worden geacht zelfstandig aanvullende literatuur of bronnen te raadplegen voor de te maken opdrachten.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. S.M. Ganpat, MSc

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.