Studiegids

nl en

Wetenschapsfilosofie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit vak komen verschillende visies op wetenschapsfilosofische onderwerpen aan bod, zoals ethiek en wetenschap, beleid en wetenschap, het doel van wetenschap, de vraag of wetenschap waardevrij is en de grenzen van wetenschap. Het vak gaat tevens in op de verschillende wetenschapsfilosofische methodes, zoals het transcendentaal denken, de dialectiek, de fenomenologische methode, de analytische methode, de hermeneutiek, de deconstructie en het pragmatisme. Ook wordt ingegaan op vraagstukken en standpunten over de eenheid en verscheidenheid van de methodologie. Onderzoekers komen immers in aanraking met verschillende onderzoeksdisciplines, die elk hun eigen methode van onderzoek hebben. Het vak biedt handvatten om hiermee op een correcte en adequate wijze om te gaan.

Het doel van het vak is om te leren om wetenschapsfilosofische kennis toe te passen op de criminologie en aan de hand hiervan te reflecteren op het criminologisch vakgebied. Door toepassing van wetenschapsfilosofische kennis op situaties uit de praktijk van de criminologie leert u een onderbouwde en genuanceerde visie te ontwikkelen over de waarde van de aangeboden kennis in de studie, over de status van wetenschap in onze samenleving, en over toekomstige verantwoordelijkheden in de beroepspraktijk.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • de verschillende wetenschapsfilosofische theorieën differentiëren;

 • beargumenteren wat de status is van wetenschappelijke kennis;

 • de hedendaagse visies op de verhouding tussen wetenschap en samenleving identificeren en toelichten;

 • ethische dilemma’s die samenhangen met de rol van wetenschap in onze samenleving kritisch bespreken en dit wetenschappelijk rapporteren middels een essay.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: wordt nader bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering vooraf opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: wordt nader bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De studenten dienen de verplichte literatuur te bestuderen, opdrachten te maken en discussies te voeren. Voor het werkgroepgedeelte geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (70%).

 • 2 wetenschappelijke essays (2 × 15%)

Het eindcijfer voor het vak Wetenschapsfilosofie wordt vastgesteld aan de hand van drie deelcijfers die afzonderlijk voldoende dienen te zijn. De deelcijfers voor de essays blijven gedurende het studiejaar geldig.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt meegedeeld via Blackboard

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt meegedeeld via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: A.J. Leupen, MSc

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B132

 • Bereikbaarheid: uitsluitend op afspraak

 • Telefoon: 071 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C102

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur, van maandag t/m vrijdag

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.