Studiegids

nl en

Criminologische Vaardigheden

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Leiden Law Practices incl. de taaltoets dient door voltijdstudenten te zijn behaald alvorens aan dit vak mag worden deelgenomen; de taaltoets dient door deeltijdstudenten te zijn behaald alvorens aan dit vak mag worden deelgenomen.

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In dit vak staat het aanleren van schrijfvaardigheden centraal. Op basis van literatuur en zelf verzamelde empirische data worden bij dit vak de verschillende onderdelen van een empirisch paper geschreven en opdrachten gemaakt. Hierbij maakt u kennis met de zogeheten empirische cyclus. Het paper wordt in delen opgebouwd en de verschillende onderdelen van dit paper worden besproken in de werkgroep en door medestudenten beoordeeld. Het vak wordt afgesloten met een in duo’s geschreven paper.

De doelstelling van het vak is om door middel van verschillende werkvormen een empirisch paper te schrijven over een criminologisch relevant, gezamenlijk thema. U ontwikkelt academische vaardigheden aan de hand van de empirische cyclus, waarbij de nadruk ligt op het rapporteren van empirisch onderzoek en het kritisch bekijken van ander empirisch onderzoek. Na afronding van dit vak kunt zelfstandig de empirische cyclus doorlopen.

Zowel de opgedane schrijfvaardigheden als ook de aangeleerde kritische en academische attitude vormen de basis voor (schriftelijke) opdrachten in de gehele opleiding Criminologie.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • zelfstandig geschikte literatuur vinden binnen het voorgestelde criminologische thema en daaruit de belangrijkste boodschap deduceren (observatie);

 • op basis van deze literatuur zelfstandig onderzoeksvragen opstellen (inductie);

 • empirische gegevens leren verzamelen

 • de literatuur koppelen aan empirische gegevens (deductie);

 • op basis van de literatuur en empirische? data antwoorden formuleren op de gestelde onderzoeksvragen (toetsing);

 • de conclusies op heldere en correcte wijze rapporteren (evaluatie);

 • met een kritische en academische attitude bestaand onderzoek, het onderzoek van medestudenten en het eigen onderzoek leren beoordelen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal a 2 uur: 2

 • Naam docent: mw. A.J. Leupen, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voor het eerste hoorcollege worden studenten geacht de Blackboard-omgeving voor het vak bestudeerd te hebben en de studiehandleiding te hebben gelezen.

Practica

 • Aantal a 2 uur: 6

 • Namen docenten:mw. A.J. Leupen, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de studenten worden geacht Inleiding Criminologie actief te volgen of te hebben gevolgd, evenals de bibliotheekinstructie. Voor de eerste werkgroep worden de studenten geacht de Blackboard-omgeving voor het vak bestudeerd te hebben en de studiehandleiding van het practicum te hebben gelezen. Bij alle volgende werkgroepen dienen zij zelf literatuur en/ of andere bronnen te verzamelen en te bestuderen en de gevonden informatie te verwerken in opdrachten. Voor elke werkgroepbijeenkomst dienen studenten een aantal opdrachten te maken en in te leveren via Blackboard en op papier mee te nemen naar de werkgroep (meegenomen opdracht is toegangseis voor de werkgroepen). Deze opdrachten worden nagekeken (peer assessment) en besproken. Grondige voorbereiding is vereist. Studenten dienen zich te realiseren dat dit een intensief vak betreft waarbij actieve deelname en zelfstudie cruciaal zijn.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Aantal á 2 uur: 2

 • Omschrijving: Tutorials

 • Aansluitend bij de Toolbox van de bibliotheek worden in dit vak verschillende tutorials aangeboden. De tutorials zijn zelfstandig te bestuderen online cursussen die afgesloten worden met een toets.

 • Omschrijving: verzameling empirische data.

 • In het kader van het Practicum zullen studenten zelf data gaan verzamelen. Op basis van deze data worden de empirische stukken geschreven.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Gedurende de onderwijsperiode worden verschillende schriftelijke opdrachten gemaakt, die wekelijks worden ingeleverd via Blackboard en op papier meegenomen naar de bijeenkomst, waar we de opdrachten gezamenlijk worden nakijken (peer assessment). Daarnaast zal de werkgroepdocent van iedereen een deelopdracht van persoonlijke en schriftelijke feedback voorzien.

De hele groep speelt een actieve rol bij de voorbereiding en nabespreking van iedere groepsopdracht, waarbij de individuele participatie (zoals beoordeeld aan de hand van deelname aan groepsdiscussies, samenvatting van literatuur, etc.) wordt meegewogen bij de bepaling van het eindcijfer.

Het eindcijfer is voor 60% gebaseerd op een in duo’s geschreven eindpaper, de conclusie van het paper en een zelfreflectieverslag worden individueel geschreven en tellen voor 30% mee voor het eindcijfer. Daarnaast is het eindcijfer voor 10% gebaseerd op actieve individuele participatie (literatuur lezen, opdrachten meenemen naar de werkgroep, actieve deelname aan de werkgroep en alle opdrachten op tijd inleveren). Alle gemaakte werkstukken worden beoordeeld op inhoud, structuur, stijl, grammatica en literatuurgebruik. Inhoudelijke beoordelingscriteria zijn diepgang, volledigheid, consistentie en wetenschappelijke verantwoording. Hoewel de papers in duo’s worden geschreven, zal individuele bijdrage in de werkgroepen en individuele bijdrage aan het eindpaper ook worden meegewogen in het cijfer.

Bij herhaalde afwezigheid zal de student worden uitgesloten van deelname aan het practicum.

Inleverprocedures
De wekelijkse schriftelijke opdrachten en onderdelen van het paper dienen op papier te worden meegenomen naar de werkgroepbijeenkomst en elektronisch ingeleverd te worden via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Publication Manual of the American Psychological Association, 6th ed. Washington, DC: American Psychological Association, latest print.

 • Documenten op BlackBoard.

 • Studenten worden geacht actief te zoeken naar recente criminologische literatuur waaronder artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Werkboek:
Studiehandleiding voor het vak (wordt aangereikt via Blackboard of via Afdeling Onderwijsmaterialen; zie Blackboard).

Reader:
Geïntegreerd met werkboek.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Hart, C. (nieuwste editie). Doing a literature review: releasing the social science research imagination. London: Sage Publications.

 • Malmfors B, Garnsworthy P, Grossman M. (2004). Writing and presenting scientific papers. Nottingham:Nottingham University Press.

 • Oost, H. (2002). Een onderzoek rapporteren. Baarn: HBuitgevers.

 • Verschuren, P. J. M. (2010). De Probleemstelling voor een Onderzoek (nieuwste editie). Utrecht: Het Spectrum.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 20103, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: wordt nader bekend gemaakt.

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat.

 • Telefoon: 071-527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl