Studiegids

nl en

Rechtshandhaving en politie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het doel van dit vak is een inhoudelijk en praktisch overzicht te krijgen van de wijze waarop de politie is georganiseerd en functioneert. Naast de politie komen ook andere instanties in de rechtshandhaving aan bod zoals het Openbaar Ministerie, de Rechterlijke macht, de detentiesector, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de gemeenten, het Rijk en velen andere. De theoretische en empirische aspecten van de organisatie en het functioneren van de politie en de andere organisaties in de rechtshandhaving komen op een gestructureerde wijze aan de orde. Daarbij gaat het niet alleen om de organisatorische aspecten van deze organisaties, maar ook om de werkelijkheid en praktijk van de rechtshandhaving. De nadruk ligt op de politie, aangezien zij het primaire instrument van de overheid is aangaande rechtshandhaving. De studenten moeten na dit vak een goed beeld hebben van zowel de theoretische aspecten als de praktijk van rechtshandhaving, in het bijzonder van de politie.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • de aanpak van criminologische problemen door actoren in het veld van politie en rechtshandhaving identificeren, analyseren en evalueren;

 • kritisch reflecteren op de organisatie en de positie van de politie in een democratische rechtstaat;

 • interne en externe organisatie van organisaties in de rechtshandhaving

 • uit een concrete casus de grondslagen en beginselen van het politierecht abstraheren;

 • eenvoudig criminologisch literatuuronderzoek verrichten over een onderwerp betreffende politie en rechtshandhaving;

 • de resultaten van dit onderzoek zowel mondeling middels een presentatie als schriftelijk middels een paper nauwkeurig en wetenschappelijk rapporteren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof.mr.dr. E.R. Muller en gastdocenten uit de praktijk van de politie en de rechtshandhaving

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering vooraf opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: staf criminologie

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De studenten dienen de verplichte literatuur te bestuderen, enkele casus te beoordelen, presentaties te geven en een tentamen te maken. Daarbij zal steeds aan enkele studenten een opdracht worden gegeven die een volgend college moet worden uitgewerkt en gepresenteerd. Alle studenten krijgen een keer tijdens de cyclus de mogelijkheid om een presentatie in een klein groepje voor te bereiden. Voor het werkgroepgedeelte geldt een aanwezigheidsplicht. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Werkstuk

 • Mondelinge presentatie

Het eindcijfer bestaat voor 70% uit cijfer tentamen en 30% cijfer werkstuk.
Beide onderdelen moeten minstens met een ‘voldoende’ worden beoordeeld. Het deelcijfer voor het werkstuk blijft gedurende het studiejaar geldig.

Inleverprocedures
Zie werkboek

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
E.R. Muller, Security, safety and criminal justice in the Netherlands: An organizational and legal perspective, Kluwer, Deventer 2012

Werkboek:
Ja

Reader:
Nee

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. Mr. Dr. E.R. Muller

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: “e.r.muller@law.leidenuniv.nl”:mailto:e.r.muller@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.