Studiegids

nl en

Ontstaan en ontwikkeling van crimineel gedrag

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Theoretische Criminologie.

Beschrijving

In dit vak wordt ingegaan op theorieën over daderschap gedurende de hele levensloop. Uitgangspunt hierbij vormt de bekende ‘age-crime curve’, die beschreven zal worden en vanuit verschillende theorieën worden behandeld. Naast de verschillen tussen individuen aangaande het wel of niet vertonen van crimineel gedrag wordt er binnen dit vak vooral aandacht besteed aan de veranderingen binnen het individu gedurende de levensloop.

Allereerst zal worden ingegaan op de beschrijving van crimineel gedrag over de levensloop: Hoeveel mensen plegen criminaliteit tijdens hun leven? En voor de mensen die criminaliteit plegen: in hoeverre verschilt het verloop van crimineel gedrag tussen personen? Bijvoorbeeld: in hoeverre verschilt de leeftijd waarop men begint, de leeftijd waarop men stopt, en de omvang en ernst van de gepleegde delicten op verschillende leeftijden?

Vervolgens wordt in de cursus uitgebreid aandacht besteed aan de verklaringen voor verschillen in ontwikkeling van delinquent en crimineel gedrag over het leven. Waarom raken de meeste delinquente jongeren hun wilde haren kwijt als ze volwassen worden? En: Waarom zijn er dan toch volwassenen die crimineel gedrag blijven vertonen? Hierbij wordt gekeken naar zowel kenmerken van de persoon (bio- sociale, psychologische), naar kenmerken van de sociale omgeving, en de complexe manier waarop deze elkaar beïnvloeden. Er wordt ook aandacht besteed aan de invloed van persoonskenmerken, familie omstandigheden en vrienden. Daarnaast komen aan bod de effecten van veranderingen in belangrijke levensomstandigheden – zoals trouwen, het krijgen van kinderen en gaan werken – op de ontwikkeling van delinquent en crimineel gedrag. De cursus geeft een state of the art van voornaamste verklaringstheorieën op dit terrein en een overzicht van de belangrijkste onderzoeksbevindingen. Hierbij zal ook worden besproken in hoeverre de verschillende theorieën toepasbaar zijn op verschillende vormen van criminaliteit. Tenslotte, zullen we aandacht besteden aan methoden om verandering gedurende de levensloop te meten, waarbij met name ingegaan wordt op longitudinale methoden van onderzoek.

Leerdoelen

Kennisdoelen:
Na afronding van dit vak kunt u:

 • de theorieën binnen de ontwikkelingscriminologie en levensloopcriminologie toepassen;

 • voorspellingen doen op basis van de besproken theorieën;* aangeven op welke wijze deze voorspellingen getoetst kunnen worden;

 • het belang van longitudinaal onderzoek voor de ontwikkelings- en levensloopcriminologie aangeven.

Academische vaardigheden:

 • Het verwerken van sociaalwetenschappelijke kennis over crimineel gedrag over de levensloop in een wetenschappelijk paper.

 • Het houden van een interview.

 • Het gericht zoeken van literatuur en informatie voor het wetenschappelijk paper.

 • Het schrijven van een wetenschappelijk paper.

 • Presenteren van een wetenschappelijk paper.

Rooster

Zie http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/bachelor/roostersenaanmelding/roosters-aanmelding.html.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. B.W.C. Zwirs en Mw. Dr. J. Reef

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen voor de hoorcolleges de betreffende literatuur gelezen te hebben. De hoorcolleges zijn een aanvulling en geen vervanging van intensieve zelfstudie. Via een rooster op Blackboard kunnen studenten nagaan om welke literatuur het gaat.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. B.W.C. Zwirs en Mw. Dr. J. Reef

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De studenten zullen in de werkgroepen toewerken naar een interview en een wetenschappelijk paper op basis van dat interview.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met essayvragen. Het tentamen telt voor 70% mee voor het eindcijfer.

 • Wetenschappelijk paper (inclusief presentatie) telt voor 30% mee.

 • Het schriftelijk tentamen en het wetenschappelijk paper dienen afzonderlijk voldoende te zijn.

Inleverprocedures
Het wetenschappelijk paper en het letterlijke verslag van het interview worden digitaal (via safe assign Blackboard) en op papier ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Verplichte literatuur: Emans, B; Interviewen. Theorie, Techniek en treining, Noordhoff Uitgevers B.V., ISBN 978-90-207-3087-6.

 • Overige literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. B.W.C. Zwirs

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B1.34

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat * Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.