Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Economie; onderdelen: (1) Rechtseconomie, en (2) Bedrijfseconomie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De cursus Economie bestaat uit twee onderdelen, te weten een inleiding in de Rechtseconomie (220120041, gewicht 5/7) en een inleiding in de Bedrijfseconomie (220120042, gewicht 2/7).

Onderdeel Rechtseconomie (220120041)

Met rechtsregels en rechtshandhaving wordt beoogd het functioneren van de samenleving in goede banen te leiden. Het is dan ook van belang om de werking van het recht niet alleen vanuit juridisch perspectief te bestuderen, met het accent op de interne consistentie van het recht en op de beginselen van een behoorlijk proces en van behoorlijk bestuur, maar ook vanuit sociaal-wetenschappelijk perspectief. Hoe werkt het recht in de praktijk in de samenleving uit?

In dat verband wordt in de rechtseconomie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de preventieve werking van het recht. De inrichting van de rechtsregels en de rechtshandhaving beïnvloeden het gedrag van de rechtssubjecten (al was het maar tot op zekere hoogte), doordat ze de voor- en nadelen van dat gedrag niet onverlet laten.

Vervolgens kan worden nagegaan of bepaalde rechtsregels, of bepaalde vormen van rechtshandhaving, wellicht beter uitpakken voor de samenleving dan andere. Wanneer conflicten en normovertredingen worden voorkomen, zorgt dat voor een besparing op materiële en immateriële schade. Tegenover die baten staan echter ook kosten, omdat de toepassing en de handhaving van rechtsregels niet vanzelf gaan. Het efficiëntiecriterium biedt houvast bij het afwegen van de maatschappelijke baten en kosten.

In beginsel zijn de ordenende werking en de efficiëntievraag op elk deelgebied van het recht relevant. In de cursus richt de aandacht zich met name op: eigendomsrechten, overeenkomsten, onrechtmatige daad en civiele geschillenbeslechting; mededingingsbeleid, milieurecht en sociale zekerheid; en strafrecht en criminaliteitsbestrijding.

Gegeven het metajuridische karakter van de cursus wordt niet zozeer geprobeerd om feitjes en regels over te dragen, maar om studenten te leren nadenken over de maatschappelijke betekenis van het recht. Om dat te bewerkstelligen staat het zelf werken met de stof voorop. Aan de hand van rekenopgaven en stellingen worden studenten uitgedaagd om zich steeds opnieuw, op verschillende deelterreinen van het recht, rekenschap te geven van het onderscheid tussen individuele en collectieve rationaliteit.

Onderdeel Bedrijfseconomie (220120042)

De onderneming is een contractueel knooppunt. Bij de vormgeving en naleving van contracten en bij het oplossen van geschillen speelt financieel-economische informatie omtrent de onderneming een belangrijke rol. Een jurist zal enigszins toegerust moeten zijn om bij het aangaan van allerlei contracten, maar ook bij bijvoorbeeld ontslag- en echtscheidingszaken, fusie en overname, surseance van betaling en faillissement, fraude- en witwaspraktijken het gewicht van de erbij betrokken financiële belangen tot op zekere hoogte te kunnen inschatten. Bovendien dient een jurist enig begrip te hebben van de economische achtergronden van het (ondernemings)recht.

Aan de orde komen vraagstukken als: hoe komen financiële resultaten in een onderneming tot stand, op welke wijze zijn deze uitkomsten binnen de wet- en regelgeving beïnvloedbaar. Studenten dienen informatie over de financiële positie en resultaten te kunnen interpreteren, waarbij zij vertrouwd dienen te zijn met begrippen als solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en dergelijke. U zult hierbij vooral oog moeten hebben voor de “achtergronden” van het financiële verslag. Welke uitgangspunten (schattingen, stelselkeuzes, wijzen van waarderen) zijn gehanteerd om tot deze financiële informatie te komen? In hoeverre is de informatie hierdoor vertekend, wat zijn de effecten hiervan voor de financiële positie en resultaat?

Onderdeel Rechtseconomie (220120041)

Doel van het vak:
Doel van het vak is u vertrouwd te maken met de economische analyse van het recht, door deze toe te passen op verschillende onderdelen van het recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U beheerst de kernbegrippen van de rechtseconomie.

 • U heeft zich aan de hand van opgaven en casus geoefend in het onderscheiden van individuele en collectieve rationaliteit.

 • U bent in staat om in een juridisch debat beargumenteerd aandacht te vragen voor gedragseffecten en in de afweging ruimte in te bouwen voor efficiëntieoverwegingen.

Onderdeel Bedrijfseconomie (220120042)

Doel van het vak:
Doel van het vak is het verwerven van inzicht in financieel-economische facetten (in het bijzonder de jaarrekening) van ondernemingen en het plaatsen van deze informatie in een juridische context.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U beheerst de kernbegrippen van de bedrijfseconomie (in het bijzonder die aangaande de externe informatieverschaffing)

 • U heeft aan de hand van opgaven en casus geoefend in het leren omgaan met financieel economische informatieverschaffing met betrekking tot het jaarrekeningenrecht.

 • U bent in staat om financieel-economische geschillen in een juridische context te plaatsen en adequaat te kunnen communiceren met financieel-economisch deskundigen als accountants e.d.

Rooster

Zie het werkboek en de Blackboard-site van beide onderdelen.

Onderwijsvorm

Onderdeel Rechtseconomie (220120041)

Hoorcolleges

 • Aantal: 10

 • Namen docenten: dr. B.C.J. van Velthoven en dr. P.W. van Wijck

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het doornemen van de opgegeven literatuur, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: dr. A.R. Leen, mr. D. Nieuwold, drs. B.L. Terpstra, dr. B.C.J. van Velthoven, dr. P.W. van Wijck

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het maken van de opgaven uit het werkboek, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Onderdeel Bedrijfseconomie (220120042)

Hoorcolleges- Aantal: 4

 • Namen docenten: dr. T.L.M. Verdoes

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het doornemen van de opgegeven literatuur, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: dr. T.L.M. Verdoes, dr. J.P.J. Witjes, dr. D.H. van Offeren en anderen.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het maken van de opgaven uit het werkboek, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Net als het vak bestaat ook de tentaminering uit twee onderdelen. Beide onderdelen worden schriftelijk getentamineerd aan de hand van open vragen.

De onderdelen worden afzonderlijk beoordeeld. Deelnemers krijgen voor elk onderdeel een apart (deel-)cijfer. Mits voldoende blijven deze (deel-)cijfers binnen de facultaire regels voor de geldigheidsduur van tentamens aan het einde van het studiejaar staan.

Wanneer voor beide onderdelen een voldoende is behaald, wordt een eindcijfer opgemaakt voor het vak Economie als geheel. De twee onderdelen tellen voor respectievelijk 5/7 (Rechtseconomie) en 2/7 (Bedrijfseconomie) mee in het eindcijfer. Pas bij het eindcijfer krijgt de student de studiepunten van het vak (10 ECTS in totaal) toegekend.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Onderdeel Rechtseconomie (220120041)

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck (red.), Recht en efficiëntie. Een inleiding in de economische analyse van het recht, Kluwer, Deventer, 5e druk, 2013

Werkboek:
Werkboek Rechtseconomie 2e jaars Rechtsgeleerdheid / Fiscaal recht, verkrijgbaar via readeronline

Reader:
Geen.

Onderdeel Bedrijfseconomie (220120042)

Verplicht studiemateriaal
Syllabus Bedrijfseconomie 2e jaars Rechtsgeleerdheid / Fiscaal recht

Werkboek:
Werkboek Bedrijfseconomie 2e jaars Rechtsgeleerdheid / Fiscaal recht

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact onderdeel rechtseconomie (220120041)

 • Vakcoördinator: Dr. B.C.J. van Velthoven

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B 2.05

 • Telefoon: 071 – 527 7536

 • E-mail: b.c.j.vanvelthoven@law.leidenuniv.nl

 • Spreekuur: Op afspraak, te maken via bovenstaand e-mail adres

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B 2.07

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl: economie@law.leidenuniv.nl

Contact onderdeel bedrijfseconomie (220120042)

 • Vakcoördinator: Dr. T.L.M. Verdoes

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B 3.07

 • Bereikbaarheid: Via e-mail, of het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7753

 • E-mail: t.l.m.verdoes@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.