Studiegids

nl en

Theorie van het belastingrecht

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Studenten Fiscaal recht die minder dan 100 ECTS aan vakken van het bachelorcurriculum (incl. propedeusevakken) Fiscaal recht hebben behaald, mogen niet deelnemen aan onderwijs, noch aan enigerlei vorm van toetsing in het vak Theorie van het Belastingrecht.

Beschrijving

Het vak Theorie van het belastingrecht gaat in op een aantal fundamentele vragen zoals: waar haalt de overheid het recht vandaan belasting te heffen? Wat is de betekenis van criteria als gelijkheid en rechtvaardigheid voor de vormgeving van het fiscale stelsel? Is het zinvol om te denken in termen van ‘fiscale beginselen’ zoals het draagkrachtbeginsel, of is een breder beoordelingskader vereist? Bij het onderzoeken van deze vragen worden fiscaal-historische en politiek-filosofische perspectieven gebruikt.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is studenten inzicht te geven in de grondslagen van het belastingrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud:

 1. U kunt de verschillende noties uit de politieke filosofie met betrekking tot rechtvaardigheid onderling vergelijken en toepassen op fiscale vraagstukken, zowel in de sfeer van beginselen (draagkrachtbeginsel) als ten aanzien van keuzen in de vormgeving van belastingen.
 2. U heeft inzicht in de samenhang tussen politiek-filosofische tradities, belastingbeginselen en vraagstukken van fiscaal-juridische vormgeving.
 3. U heeft op hoofdlijnen kennis van het politiek-filosofische denken over belastingheffing en -recht.

Eindtermen vaardigheden:

 1. U kunt een heldere en werkbare onderzoeksvraag formuleren.
 2. U kunt kan ten behoeve van deze onderzoeksvraag open zoeken naar literatuur in bibliotheek en op elektronische wijze.
 3. U kunt kan een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde raakvlakken tussen politieke filosofie en belastingrecht en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
 4. U kunt gemotiveerd oplossingen aandragen voor vraagpunten die zich voordoen op onderdelen van de in dit vak behandelde problematiek.
 5. U kunt zelfstandig onderzoek uitvoeren naar onderwerpen die bij dit vak aan de orde zijn geweest en de onderzoeksresultaten neerleggen in een essay, dat inhoudelijk en naar vormgeving aan academische eisen voldoet.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: prof. dr. H Vording, prof. mr. O.I.M. Ydema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van voorgeschreven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: prof. dr. H. Vording, prof. mr. O.I.M. Ydema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Tevoren inleveren van opdrachten.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Opdrachten werkgroepen: de werkgroepen zijn gericht op het totstandbrengen van een individueel essay over één van de aangeboden onderwerpen. Deelnemers produceren samenvattingen en/of besprekingen van de aangeboden kernliteratuur, leggen concept-vraagstellingen voor en presenteren voorlopige onderzoeksresultaten.
Kennistoets: na afloop van het onderwijs legt elke student een openboektoets af.
Essay: de docenten stellen het eindcijfer vast op basis van de ingeleverde opdrachten, het resultaat van de kennistoets, en het essay. Zo nodig geven zij aanwijzingen voor verbetering van het essay, aan te brengen binnen een door hen bepaalde periode.

Inleverprocedures
Via Blackboard, uiterlijk op een vóór de aanvang van de cursus via Blackboard gepubliceerd tijdstip.

Examenstof
Er is geen tentamen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: Liam Murphy en Thomas Nagel, The Myth of Ownership, Taxes and Justice, New York, Oxford University Press 2002, ISBN 0-19-515016-3.

Werkboek:
Geen; opdrachten worden via Blackboard verstrekt.

Reader:
Leesbundel Theorie van het Belastingrecht

Kernliteratuur essays:
Eén of meer Engelstalige artikelen, verstrekt via Blackboard. Daarnaast is eigen literatuuronderzoek vereist.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via het secretariaat Belastingrecht. Zo nodig kan u worden gevraagd om aan te tonen dat u aan de toetsingseis voldoet.

Contact

 • Vakcoördinator: prof.dr. H. Vording

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: h.vording@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Adres secretariaat: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, B-211

 • Openingstijden secretariaat: 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840 (algemene vragen moeten worden gesteld via Blackboard)

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.