Studiegids

nl en

Financieel Management bij de Overheid

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In de cursus Financieel management bij de overheid wordt het centrale thema gevormd door het beheer en de beheersing van de publieke uitgaven. Ingegaan wordt op de begrotingscyclus (inclusief toezicht en controle), de begrotingsinrichting, begrotingsstelsels, grote projecten, doelmatigheid en doeltreffendheid, het overheidsvermogen, de financiering en het middelenbeheer. Het verdient aanbeveling om het basisvak Openbare financiën voorafgaand te hebben gevolgd.

De cursus vertoont een relatie met het staats- en bestuursrecht, alsmede burgerlijk recht voor zover betrekking hebbend op financiële verslaglegging. De overheidsbegroting heeft een belangrijk staatsrechtelijke functie. Tevens is er een relatie met de bedrijfswetenschappelijke vakken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In dit vak krijgt u inzicht in de problematiek van het financieel management bij de overheid. U wordt getraind om deze vraagstukken zelfstandig te analyseren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • de student kan uitleggen waaruit de behandelde problematiek van het financieel management bij de overheid bestaat

 • de student kan de kernbegrippen in deze deeldiscipline van de economie definiëren, interpreteren en uitleggen

 • de student kan de behandelde vormen van financieel management bij de overheid interpreteren en uitleggen

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Seminar, intensieve werkgroep

 • Aantal: 7 bijeenkomsten

 • Naam docent: drs. A.P. Ros

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De cursus wordt gegeven in de vorm van een seminar. Op iedere bijeenkomst wordt een tevoren aangegeven gedeelte van de verplichte literatuur behandeld. Studenten schrijven voor de meeste colleges een korte paper. Voorts wordt door één of meer studenten een referaat gehouden. Het karakter van deze onderwijsvorm maakt het noodzakelijk dat deelnemende studenten zich verplichten tot (actieve) aanwezigheid op iedere bijeenkomst.

 • Let op! Dit vak bevat een practicum. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie de Onderwijs- en Examenregeling).

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Korte papers (30%)

 • Referaat (20%)

 • Tentamen (50 %

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

T.L.C.M. Groot en G.J. van Helden (2012), Financieel management van non-profit organisaties, 6e druk, Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers

Werkboek:
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, een leeswijzer en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Drs. A.P. Ros

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A2.55

 • Bereikbaarheid: Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een email naar de docent.

 • Telefoon: 071 – 527 8877

 • E-mail: a.p.ros@law.leidenuniv.nl

  h3. Instituut/afdeling - Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

 • Zie website Afdeling Economie en Blackboard voor up-to-date informatie over dit vak: http://www.economie.leidenuniv.nl

 • Seminar. Het karakter van deze onderwijsvorm maakt het noodzakelijk dat deelnemende studenten zich verplichten tot (actieve) aanwezigheid op iedere bijeenkomst

 • Let op! Dit vak bevat een practicum. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie de Onderwijs- en Examenregeling).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.