Studiegids

nl en

Interactie tussen Rechtssystemen - Rechtsvinding

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie OER)

Beschrijving

‘Het recht is er, doch het moet worden gevonden’ (Paul Scholten). Als het recht al wordt gevonden, dan zeker niet kant en klaar. Het moet worden gevormd. In democratische rechtsstaten wordt het recht gevormd in interactieprocessen tussen wetgever, bestuur en rechters. Ook partijen, bijgestaan door hun advocaten, leveren, zeker wat het civiele recht betreft, een onmisbare bijdrage aan de rechtsvorming. Lindenbaum (1919), de DES-dochters (1992) en de ouders van Kelly (2005) hebben een hoofdrol gespeeld in de ontwikkeling van het moderne aansprakelijkheidsrecht. Constituties bepalen welke bevoegdheden wetgevers, bestuursorganen (waaronder het openbaar ministerie) en rechters hebben om recht te vormen. Tijdens het vak Interactie tussen rechtssystemen-Rechtsvinding zal worden stilgestaan bij de vraag op welke wijze de wetgever, bestuur, rechter en partijen recht vormen en mogen vormen. Daarbij zal centrale aandacht gegeven worden aan de rechtsvinding door de rechter in de praktijk, rechtsvinding in concrete rechtszaken, die regelmatig met rechtsvorming gepaard gaat. Zeker in het civiele recht leunt de wetgever bijzonder op de rechter om het recht tussen partijen te vinden, dit vaak op basis van vage normen die dienen als baken bij de afweging, of op basis van de algemene rechtsvormende taak van de rechter.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Interactie tussen rechtssystemen – Rechtsvinding bouwt voort op de metatheoretische vakken en op de deeldisciplines van het privaatrecht uit de bacheloropleiding. Het vak beoogt u inzicht te geven in de grondslagen, samenhang en verschillen tussen de uiteenlopende deeldisciplines van het burgerlijk recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Juridische kennis: met name inzicht in de grondbeginselen van het burgerlijk recht.

 • Vaardigheden: met name verschillende interpretatiemethoden van elkaar kunnen onderscheiden en gebruiken (bijv. de teleologische methode) en typen redeneringen kunnen onderscheiden en gebruiken (bijv. een redenering gebaseerd op analogie).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof.mr. J.H. Nieuwenhuis; mr. J. Uzman.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de per week aangegeven stof. Gedurende de onderwijsperiode zal een aantal workshops worden gegeven door promovendi verbonden aan het facultaire profileringsgebied Interaction between Legal systems. Tijdens de workshops zullen de promovendi reflecteren op (vragen gerelateerd aan) hun eigen promotieonderzoek teneinde het integratief perspectief dat bij dit vak wordt geboden meer concreet te vertalen naar en toe te passen op actuele juridische problematiek en de daarmee verbonden wetenschappelijke vragen. Onder voorbehoud van nadere uitwerking.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen in essayvorm.

In voorkomende gevallen wordt het hertentamen mondeling afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep (workshop) en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Het vierspan – Eigendom, contract, persoon, staat – De paardenkracht van het recht, Hans Nieuwenhuis, uitgeverij Paris, 2012

Werkboek:
Geen.

Reader:
Syllabus Interactie tussen rechtssystemen-Rechtsvinding

Aanmelden

Aanmelding is niet nodig.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. J.A. van der Weide.

 • Werkadres: Steenschuur 25 (kamer C2.07).

 • Bereikbaarheid: rechtstreeks.

 • Telefoon: 071-5277388.

 • E-mail: j.a.van.der.weide@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht.

 • Afdeling: Civiel recht, sectie Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C2.02.

 • Openingstijden: balie van maandag t/m vrijdag van 9.00-13.30 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071-5277400.

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Dit vak is een optioneel verplicht vak voor alle afstudeerrichtingen van de Master Rechtsgeleerdheid. In plaats van dit vak kunnen studenten ook kiezen voor het vak Interactie tussen rechtssystemen-Rechtshandhaving. ### Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.