Studiegids

nl en

Grieks proza: Plato

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

Lectuur van de Crito van Plato. In aansluiting bij de taalverwervingsblokken wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke semantische, syntactische en pragmatische aspecten van een tekst in Attisch-Grieks proza. Diverse problemen die zich voordoen bij de interpretatie van de tekst worden mede aan de hand van een selectie uit gangbare commentaren besproken. Als achtergondtekst wordt Plato’s Apologie van Socrates in vertaling gelezen. Aan de orde komen de dialoogvorm (mede in vergelijking met de Apologie), de politiek-historische context, opvattingen van recht en onrecht, de positie die Socrates in de Crito tegenover de Atheense polis inneemt en de complicaties daarvan.

Leerdoelen

 • De in het eerste semester opgedane kennis van morfologie en syntaxis wordt productief gemaakt voor de interpretatie van een specifieke vorm van Attisch proza;

 • Het reeds verworven inzicht in semantische en pragmatische aspecten van de tekst wordt verder ontwikkeld, m.n. aan de hand van termen en frasen met ethische implicaties, modi en partikels;

 • De student geeft blijk van deze kennis en inzichten aan de hand van een gelezen en een ongelezen passage uit het werk van Plato.

 • De student wordt geacht verschillende commentaren in het Engels, Frans, Duits te kunnen begrijpen en evalueren, en hiervan mondeling en schriftelijk blijk te geven;

 • De student wordt geacht in staat te zijn de specifieke kenmerken van de Platoonse dialoog te onderkennen en te relateren aan de doelstellingen van het genre, mede in vergelijking met het retorische genre van de Apologie;

 • De student wordt geacht in twee complexe oud-Griekse teksten ethische posities en hun juridische consequenties te kunnen onderkennen, analyseren en evalueren.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Responsiecolleges en zelfstudie

Toetsing

Bij dit college hanteren we de ‘deeltoets met mogelijkheid van absolveren’: de deeltoets beslaat een deel van de stof (in de vorm van een kort essay), dat bij een voldoende geabsolveerd mag worden vóór de eindtoets. Het cijfer telt mee voor het eindcijfer (15%).

Eindtoets:

 • vertaling gelezen stof met tekstvragen (35%);

 • essayvragen (20%);

 • vertaling ongelezen stof (30%).

Blackboard

Bij dit college wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • J. Burnet, Plato, Euthyphro, Apology, and Crito. Oxford (Clarendon Paperbacks) 1977 (of een oudere editie)

 • Engelse vertaling Crito en Apologie, bijv. van David Gallop, Plato. Defence of Socrtates, Euthyphro, Crito. Oxford 2008

 • Syllabus Plato, Crito en Euthyphro (verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren)

 • The Cambridge History of Classical Literature, Volume I, Part 3: Philosophy, History and Oratory. Edd. P.E. Easterling & B.M.W. Knox, Cambridge 1989.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Eventuele anderen kunnen zich aanmelden via uSis

Contact

Mw. Dr. T.A. van Berkel
Mw. Dr. M. van Raalte