Studiegids

nl en

Publiek Management en Organisaties-voorheen Organisatie en Management

Vak
2013-2014

Studenten die het vak ‘Organisatie en Management’ voorgeschreven hebben gekregen volgen dit vak.

Toegangseisen

Alleen studenten die toegelaten zijn tot de premaster hebben toegang tot dit vak.

Beschrijving

Hoe kunnen we van publieke organisaties excellente organisaties maken? Deze even relevante als lastig te beantwoorden vraag vormt de aanleiding én leidraad van deze pre-master cursus. Het is een relevante vraag simpelweg alleen al vanwege het feit dat publieke organisaties in de huidige samenleving niet meer weg te denken zijn en daarnaast hebben deze organisaties een enorme impact op het dagelijks leven van mensen. Goed werkende publieke organisaties hebben een positief effect op de kwaliteit van leven en vice versa. Tegelijkertijd is het ook een lastige vraag, omdat de wereld van publieke organisaties in allerlei opzichten een hoge mate van complexiteit kent. Het is daarom essentieel om eerst een beter en systematisch begrip te krijgen van deze wereld, alvorens we ons wagen aan voorstellen tot verbetering van de publieke dienstverlening.

Er is zeer veel geschreven over het functioneren van (publieke) organisaties. In de collegereeks geven we een overzicht van inzichten die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld, welke als (mogelijke) handvatten kunnen dienen bij het beantwoorden van de hierboven gestelde hoofdvraag. Daarbij komen zowel klassieke teksten alsook meer hedendaagse werken aan bod. Thema’s die de revue passeren zijn onder meer: – Rationele en humanistische benaderingen van (publieke) organisaties – Het publiek-privaat onderscheid en de zoektocht naar excellent presterende organisaties – De rol van leiderschap in private en publieke context
Aan het einde van de cursus is de student in staat om een eigen visie te ontwikkelen ten aanzien van (het verbeteren van) het openbaar bestuur, en beschikt tegelijkertijd over voldoende theoretische bagage om de dagelijkse praktijk van het openbaar bestuur (beter) te kunnen duiden en begrijpen. Tevens vormen de literatuur en hoorcolleges een uitstekende basis voor het verdere vervolg van het (pre-)mastertraject van de opleiding bestuurskunde.

Leerdoelen

  • Studenten zijn bekend met de rationele modellen en humanistische benaderingen om naar organisaties te kijken;

  • Studenten begrijpen de relevantie van het onderscheid tussen publieke en private organisaties in het algemeen en in het kader van hervormingen die plaatsvinden in de publieke sector;

  • Studenten kennen zowel publieke als private modellen en benaderingen ter verbetering van de prestaties van openbaar bestuursorganisaties;

  • Studenten kunnen antwoord geven op de vraag wat het belang is van leiderschap in het vormgeven van en richting geven aan het openbaar bestuur en welke rol leiderschap (naast structuur) kan spelen in de zoektocht naar een betere openbare dienstverlening.

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsing

Dit vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Dit is een gesloten boek tentamen. De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Blackboard

Onbekend of docent gebruikt maakt van Blackboard

Literatuur

  • Hal G. Rainey (2009), Understanding and Managing Public Organizations, San
    Francisco; Jossey-Bass (vierde druk). Eerdere versies kunnen eventueel ook, maar dan moeten studenten rekening houden met afwijkingen ten opzichte van de nieuwere edities.

  • Artikelen over de te behandelen organisatietheorieën.

Aanmelden

Usis en Blackboard

Contact

Mark Reijnders, MSc MA
071-5276775

Opmerkingen –