Studiegids

nl en

Openbare Financiën

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Alleen studenten die toegelaten zijn tot de premaster mogen dit vak volgen.

Beschrijving

In dit vak verkrijgt de student kennis over en inzicht in vragen en aspecten die spelen op het terrein van de economie van de publieke sector. De student wordt getraind om deze vraagstukken zelfstandig te analyseren.

Het vak Economie van de Publieke Sector, ook aangeduid als de Leer der Openbare Financiën, houdt zich bezig met de invloed van de publieke financiën op de economie (en vice versa). Het gaat hierbij om de voorziening van goederen en diensten (o.a. infrastructuur, onderwijs, een schoner milieu), de macro-economische ontwikkeling (werkloosheid, inflatie) en de inkomensverdeling (o.a. sociale zekerheid, belastingen). Eerst wordt ingegaan op de omvang, samenstelling en ontwikkeling van de collectieve sector en de voorziening van publieke goederen. Tevens wordt aandacht besteed aan het stelsel van sociale zekerheid en ontwikkelingen die daarop van invloed zijn, zoals vergrijzing. Voorts wordt het begrotingsbeleid van de overheid besproken, met aandacht voor relevante theorieën en de recente beleidspraktijk. Van groot belang in dit verband is vanzelfsprekend de Economische en Monetaire Unie. De EMU beperkt niet alleen in formele zin de beleidsvrijheid (tekort en schuld), maar ook in materiële zin, vanwege toenemende beleidsconcurrentie, onder meer op het terrein van de fiscaliteit. Afzonderlijk komen de economische aspecten van belastingheffing aan de orde. In deze cursus vindt zowel theoretische verdieping als praktische beschrijving van bovengenoemde thema’s plaats.

Leerdoelen

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven.
­* De student heeft een eerste inzicht in vragen op het terrein van de economie van de publieke sector.
­* De student beheerst de kernbegrippen in deze deeldiscipline van de economie.

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Onderwijsvorm

  • Interactieve colleges*, 7× 2u: de bijeenkomsten vormen een combinatie van hoorcolleges en werkgroepen. Op iedere bijeenkomst wordt een tevoren aangegeven gedeelte van de verplichte literatuur behandeld. Over een aantal thema’s vindt discussie plaats met actieve inbreng van de studenten. Op het eerste college wordt hiertoe een leeswijzer uitgedeeld. Het karakter van deze onderwijsvorm maakt het noodzakelijk dat deelnemende studenten aanwezig zijn op de bijeenkomsten.

  • Responsiecollege*: De inhoud van het responsiecollege wordt bepaald aan de hand van door de studenten te stellen vragen. Deze vragen kunnen betrekking hebben op de tentamenstof of op oude tentamenvragen.

Toetsing

Gesloten boek tentamen

Blackboard

Tijdens dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • C.A. de Kam, L. Koopmans en A.H.E.M. Wellink, Overheidsfinanciën, meest recente druk (thans 13e druk), Wolters-Noordhoff, Groningen, 2011

  • G.E. Hebbink en B.C.J. van Velthoven, Macro-economische stabilisatiepolitiek, vijfde druk, Stenfert-Kroese, Groningen, 2008, hoofdstuk 3 ‘Effectieve vraag en inkomensevenwicht’, pp. 39-57

  • Aanvullende verplichte literatuur online te raadplegen. Een overzicht hiervan is te vinden in de vakwijzer op blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis

Contact

J.L.J. (Jan) Pronk MSc

Opmerkingen

In de vakbeschrijving op Blackboard staat een gedetailleerd overzicht van de colleges.