Studiegids

nl en

Hervorming Sociale Regelgeving

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

In deze cursus vindt een diepgaande analyse plaats van hervormingen op het terrein van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. De veranderingen in de sociale regelgeving worden bezien tegen de achtergrond van maatschappelijke trends als vergrijzing, globalisering, individualisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Het vak heeft een multidisciplinair karakter. De nadruk ligt op de economische analyse van het sociaal beleid, maar juridische en sociaal-wetenschappelijke aspecten komen ook aan de orde. Het vak traint de student in het zelfstandig analyseren van het sociaal beleid. Dat gebeurt door het schrijven van een paper, het presenteren daarvan en het discussiëren over andere papers.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doelstelling is om u zelfstandig vraagstukken op het terrein van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt te laten analyseren en daarover schriftelijk en mondeling te rapporteren

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 1. U bent in staat om een economisch onderzoek te doen, heeft zich daartoe geoefend in het (snel) verzamelen en interpreteren van sociaal- economische informatie, zowel in papieren als in digitale versies.
 2. U bent getraind in het doen van een eerste wetenschappelijk onderzoek (formuleren probleemstelling, opbouw, economisch argumenteren, analyse, concluderen) op het terrein van sociaal-economisch beleid.
 3. U bent in staat zijn eigen onderzoek mondeling te presenteren en een coreferaat te houden.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Seminar, intensieve werkgroep

 • Aantal: 6 of 7 bijeenkomsten; individuele coaching van het (groeps)paper

 • Namen docenten: prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Studenten kunnen op het terrein van het sociaal beleid een (voorgeselecteerde) onderzoeksvraag uitwerken in een paper, waarover presentaties worden gegeven tijdens de bijeenkomsten.

 • Let op! Dit vak bevat een practicum. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie de Onderwijs- en Examenregeling).

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Werkstuk

 • Mondelinge presentatie en discussie

 • Zo nodig: mondeling tentamen

De toetsvorm bestaat uit het paper en de mondelinge presentaties. De precieze weging in het eindcijfer zal t.z.t. in de studiedocumentatie duidelijk worden aangegeven. Er volgt alleen een mondeling tentamen als het paper voldoende is, de participatie (mondelinge presentatie en discussie) onvoldoende is en het gecombineerde totaalcijfer onvoldoende is. Het mondelinge tentamen vormt dan de herkansing van het participatiedeel.

(Examenstof)
Tot de examenstof behoort de voorgeschreven literatuur en hetgeen behandeld is tijdens het seminar.

Inleverprocedures
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De (basis)literatuur voor het vak zal zoveel als mogelijk handzaam worden samengebracht op de website van de Afdeling Economie en via Blackboard. Langs die weg kunnen studenten de literatuur downloaden. Soms zal een link worden aangebracht naar de relevante vindplaats van het document. Om ook de meest recente actualiteit in de analyse van sociale zekerheid te kunnen betrekken, zullen enkele internetsites worden voorgeselecteerd.

Werkboek:
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, opdrachten en de organisatie van het onderwijs. Het werkboek is te raadplegen in Blackboard.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A2.51

 • Bereikbaarheid: Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie. Telefoon: 071 – 527 7756

 • Telefoon: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

 • Zie website Afdeling Economie en Blackboard voor up-to-date informatie over dit vak.

 • Seminar. Het karakter van deze onderwijsvorm maakt het noodzakelijk dat deelnemende studenten zich verplichten tot (actieve) aanwezigheid op iedere bijeenkomst.

 • Let op! Dit vak bevat een practicum. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie de Onderwijs- en Examenregeling).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO