Studiegids

nl en

Victimologie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

De kennis het vak Daders en Slachtoffers (Ba1) wordt geheel bekend verondersteld.

Beschrijving

Tijdens de cursus wordt ingegaan op criminologische en victimologische thema’s die verband houden met dader- en slachtofferschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van dader- en slachtofferschap, gevolgen van dader- en slachtofferschap, de positie van dader en slachtoffer in de strafrechtsketen, interventies ter voorkoming van dader- en slachtofferschap en maatschappelijke beeldvorming over dader- en slachtofferschap.

Aansluitend aan het vak Daders en Slachtoffers (Ba1) wordt een verdieping geboden door aandacht te besteden aan een meer specifiek thema binnen de victimologie. Voor dit studiejaar is dat thema massavictimisatie en diffuus slachtofferschap. Ingegaan zal worden op slachtofferschap en mensenrechten, en slachtofferschap van georganiseerde misdaad zoals mensenhandel.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak Victimologie is het bieden van verdieping, door middel van toepassing, op kennis en inzicht ten aanzien van conceptuele en methodologische vragen over:

 • Verschillende soorten slachtofferschap en de relatie tot mensenrechten.

 • De omgang met diffuus en massaal slachtofferschap vanuit strafrechtelijk, mensenrechtelijk en ondersteuningsperspectief.

Het vak sluit aan bij het vak Daders en Slachtoffers in het Ba 1 jaar en vormt een mogelijke schakel naar het mastervak Forensische Victimologie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afloop van dit vak kunt u:

 • belangrijke concepten gerelateerd aan massa-slachtofferschap en diffuus slachtofferschap uitleggen;

 • theorieën over slachtofferschap, over gevolgen van dader- en slachtofferschap, over angst voor slachtofferschap en over beeldvorming rondom daders en slachtoffers uitleggen (aan de hand van een casus over massavictimisatie of diffuus slachtofferschap);

 • de positie van slachtoffers in de strafrechtsketen en ten aanzien van het internationaal recht uitleggen;

 • de positie van slachtoffers in relatie tot mensenrechten uitleggen;

 • concrete informatie over massa-slachtofferschap en diffuus slachtofferschap interpreteren;

 • basale kennis van methodologie in victimologie onderzoek toepassen op massa-slachtofferschap en diffuus slachtofferschap.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mw. Dr. G.N.G. Vanderveen en mw. F. Jelsma MSc en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient voor de hoorcolleges de betreffende stof gelezen en bestudeerd te hebben en/of opdrachten voorbereid te hebben. De hoorcolleges zijn een aanvulling en geen vervanging van intensieve zelfstudie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mw. Dr. G.N.G. Vanderveen en mw. F. Jelsma MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient voor de werkcolleges de betreffende stof gelezen en bestudeerd te hebben en de individueel gemaakte opdrachten in te leveren via Blackboard en mee te nemen (op papier) naar de werkcolleges. Actieve deelname en aanwezigheid zijn vereist; studenten die de opdrachten niet hebben gemaakt en bij zich hebben, kunnen niet deelnemen aan de werkgroep. Nadere informatie volgt via Blackboard. De opdrachten worden deels tijdens de werkgroepen gezamenlijk nagekeken en besproken (peer assessment).

Excursie

Andere onderwijsvorm(en)
Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de opgegeven studiestof te bestuderen en zelf aanvullende
literatuur te zoeken.

Aanwezigheid is verplicht bij alle bijeenkomsten. Alleen om zeer dringende redenen mag een student één keer afwezig zijn, dan volgt een vervangende opdracht. De afwezigheid moeten van tevoren en gemotiveerd worden gemeld bij de vakcoördinator.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen waarbij alle studiestof (literatuur, reader, aantekeningen) meegenomen mag worden: een open boek tentamen. Het tentamen telt voor 70% mee voor het eindcijfer.

 • Tussentijds werk schriftelijk. Voor elke werkgroepbijeenkomst maken de studenten tussentijdse opdrachten. De cursus kan alleen worden gehaald, indien de student alle opdrachten met een voldoende heeft afgerond. Tussentijds werk schriftelijk telt voor 30% mee voor het eindcijfer.

 • Participatie. De beoordeling van de participatie in het gehele vak kan gebruikt worden ter afronding van het eindcijfer. Onder participatie wordt verstaan de kwantiteit en kwaliteit van de (mondelinge) bijdrage van de student tijdens onderwijsbijeenkomsten, waaronder ook peer assessment procedures vallen.

Inleverprocedures
De opdrachten (tussentijds werk schriftelijk) worden voor elke werkgroep ingeleverd via Blackboard en geprint meegenomen naar de onderwijsbijeenkomst

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar een volgend studiejaar.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt aangekondigd op de Blackboardomgeving van het vak

Werkboek:
Wordt aangeboden via de Blackboardomgeving van het vak

Aanbevolen studiemateriaal
Zie de Blackboardomgeving van het vak.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. Funda Jelsma MSc.

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Tijdens de werkgroepbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van peer assessment: studenten beoordelen elkaars schriftelijk werk.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.