Studiegids

nl en

Onderzoeksvaardigheden in de criminologie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Men dient het B2-vak Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek met een voldoende te hebben afgerond.

Beschrijving

Het algemene doel van het vak is dat u in staat bent zelfstandig een volledig empirisch onderzoek te verrichten, waarbij kwantitatieve onderzoeksmethoden worden gebruikt.

Tijdens het vak doorloopt u de verschillende stappen van de empirische cyclus, uitmondend in een poster (bestaande uit: inleiding, methode, resultaten en discussie volgens het APA-format van een wetenschappelijke poster) en een presentatie op een afsluitend symposium. U leert een vertaling te maken van een onderzoeksvraag naar toetsbare hypothesen en die hypothesen te operationaliseren. U construeert zelfstandig interviewvragen, krijgt een training in interviewtechnieken, interviewt elk een tweetal respondenten, en verwerkt en analyseert deze data in SPSS. Tot slot interpreteert u deze data en schrijft u een discussie, waarin u uw eigen onderzoek evalueert en uw resultaten relateren aan de bestaande onderzoeksliteratuur.

U wordy in dit onderzoeksproces ondersteund tijdens werkgroepbijeenkomsten, waarin methodologische vaardigheden worden geoefend, en SPSS-practica. Voor elke werkgroep wordt een opdracht gemaakt (gerelateerd aan probleemstelling, methoden, resultaten, discussie), die tijdens de werkgroep zowel door mede studenten als door docent van feedback wordt voorzien. Vervolgens kunt u de opdracht nog aanpassen alvorens de opdracht ter beoordeling in te leveren bij de docent. Voor elk SPSS-practicum dient eveneens een opdracht gemaakt te worden, die als basis dient voor de toets die aan het begin van de werkgroep wordt afgenomen. De SPSS-opdrachten worden tijdens de werkgroepen besproken door de docent.

Tot slot geeft u, in groepjes van 4, een wetenschappelijke presentatie over uw onderzoek en maakt van uw onderzoek een individuele wetenschappelijke poster.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • de gehele empirische cyclus doorlopen: het opzetten, uitvoeren en rapporteren van een empirisch criminologisch onderzoek;

 • een onderwerp vertalen naar een probleemstelling en de probleemstelling uitwerken in meetbare concepten en geoperationaliseerde onderzoeksvragen;

 • adequate survey vragen opstellen en bestaande survey vragen kritisch beoordelen , en aan de hand van de survey ook interviews plannen en afnemen;

 • kwantitatieve gegevens invoeren, bewerken en analyseren met het statistische computerprogramma SPSS. Hierbij worden de onderzoekstechnieken die eerder in het Ba1-vak Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I en het Ba2-vak Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II zijn behandeld, praktisch toegepast;

 • verzamelde gegevens analyseren en daarbij adequaat gebruikmaken van SPSS ;

 • een individueel onderzoeksverslag schrijven in de vorm van een wetenschappelijke poster;

 • de bevindingen van hun onderzoek presenteren op een symposium .

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: mw. Dr. J.M.H. Palmen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen de opgegeven literatuur gelezen hebben

Werkgroepen

 • Aantal a 4 uur: 9

 • Namen docenten: mw. S.M. Ganpat MSc., mw. M. Wensveen MSc, mw. J. Doekhie MSc en mw. M. Bal, Msc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen een opdracht in te leveren

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: SPSS Practica

 • Aantal à 4 uur: 4(waarvan 1 facultatief)

 • Namen docenten: mw. S.M. Ganpat, MSc.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen een opdracht in te leveren
  Aanwezigheidsplicht: Studenten dienen minimaal aanwezig te zijn bij 3 van de 4 werkgroepen, en bij 2 van de 3 SPSS practica.

 • Omschrijving: Eindpresentaties

 • Aantal uur: 20 min per 4 studenten (gedurende 1 dag)

 • Afsluitend symposium met posterpresentaties a 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het eindcijfer van de student wordt berekend aan de hand van de score op de SPSS toetsen (30%), en het cijfer voor de 4 individuele tussentijdse opdrachten,de individuele beoordeling door de begeleider van de wetenschappelijke poster en de eindpresentatie (70%).Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgerond. In de SPSS- practica wordt telkens een toets afgenomen. Studenten moeten minimaal 2 van de 3 toetsen met een voldoende afronden, om dit onderdeel te halen. Indien een van de onderdelen met een onvoldoende wordt afgerond, dient het gehele vak in het volgend jaar opnieuw gevolgd te worden. Deelname aan de herkansingen van de onderdelen is uitsluitend mogelijk na deelname aan de reguliere toets momenten.

Inleverprocedures
Tussentijdse opdrachten: Via Blackboard en als hardcopy op de aangegeven data.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
De literatuur die is gebruikt bij het B2-vak ‘Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek’.

Werkboek:
Wordt aangeboden via Blackboard

Reader:
Handleiding SPSS, wordt aangeboden via Blackboard

Aanbevolen studiemateriaal

 • Verschuren, P.J.M. &Doorewaard, H. (2005). Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht: Lemma.

 • Oost, H. (2002). Onderzoek rapporteren. Baarn: HB Uitgevers.

Aanvullend onderwijsmateriaal

 • Via Surfspot kan men SPSS aanschaffen voor de eigen pc, zodat men hiervoor niet afhankelijk is van de pc’s van de universiteit.

 • Het is mogelijk dat men beperkte kosten moet maken voor bijv. voor materiaal of reizen bij de uitvoering van het leeronderzoek.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Hoe men zich kan inschrijven voor het leeronderzoek zal bekend worden gemaakt via Blackboard.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. M. Bal MSc

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.