Studiegids

nl en

Bachelorscriptie: Criminologie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Aan de bachelor scriptie mag niet worden deelgenomen zonder het propedeutisch examen te hebben behaald en zonder dat minimaal 60 ec van de vakken van het 2e en 3e jaar zijn behaald, waarbij in ieder geval het vak ‘Practicum Verklarende Criminologie’ met goed gevolg moet zijn afgelegd.

Beschrijving

Het algemene doel van het vak is dat u in staat bent zelfstandig een literatuuronderzoek te doen in de vorm van een systematische review. U schrijft zich in op een thema (behorende bij een docent), en in groepjes van 5 studenten zult u zowel in groepsverband (peerfeedback) als individueel door de docent begeleid worden.

Voor de review kunt u kiezen of zij kwalitatieve studies of kwantitatieve studies willen bepreken.

U zult eerst leren wat een systematische review is (Hoorcollege), en welke stappen u dient te doorlopen (zie “leerdoelen”). Elke stap zal tussentijds geëvalueerd worden (ofwel in een groepsbijeenkomst, ofwel in een persoonlijk gesprek met docent). In de groepsbijeenkomsten zal nadrukkelijk ruimte gemaakt worden voor peerfeedback, naast de gebruikelijke feedback door de docent.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u een systematische review rondom een criminologisch onderwerp uitvoeren, volgens sociaal wetenschappelijke richtlijnen. Dat wil zeggen dat u in staat bent:

 • een duidelijke vraag te formuleren, inclusief hypothesen;

 • inclusiecriteria op te stellen voor de selectie van relevante literatuur;

 • een literatuur search uit te voeren;

 • de gevonden literatuur te screenen tegen het licht van de inclusie criteria;

 • de kwaliteit van de gevonden studies te beoordelen;

 • de studies te vergelijken, en tegen elkaar af te zetten; Studenten kunnen een oordeel vormen en/of een beargumenteerde positie innemen over het onderwerp van de review.

 • de resultaten van de systematische review kan rapporteren in de vorm van een individueel onderzoeksverslag.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: mw. Dr. J.M.H. Palmen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen de opgegeven literatuur gelezen hebben

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Literatuuronderzoek

 • Aantal bijeenkomsten: In onderling overleg met de betreffende docent, met een minimum van 7 bijeenkomsten

 • Namen begeleiders: Stafleden van Criminologie en externe docenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het uitvoeren van de afgesproken onderzoeksactiviteiten

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het eindcijfer van de student is de individuele beoordeling door de begeleider van de literatuur review. Voor de beoordeling van de bachelor scriptie c.q. het eindwerkstuk worden vooraf criteria opgesteld, die door alle docenten gehanteerd zullen worden. Het eindcijfer van het eindwerkstuk dient fundamenteel door de inhoud van het schriftelijke eindproduct gedragen te worden. De inzet, zelfstandigheid en werkhouding van de student tijdens de uitvoering van de systematische review kan slechts een zeer marginale rol spelen bij de beoordeling. Een eindwerkstuk met ernstige fouten in taal en opzet kan geen voldoende beoordeling krijgen, ook geen 5,5.

Elk eindproduct zal worden beoordeeld door een 2e beoordelaar. Scripties waarbij er een evident verschil is tussen 1e en 2e beoordelaar en scripties die met een 5,5 beoordeeld zijn, worden bovendien voorgelegd aan een 3e beoordelaar (zijnde een UHD of Hoogleraar Criminologie).

Inleverprocedures
Bachelorscriptie: In detail nader te bepalen door de begeleidende docent. Globaal: tijdig inleveren van de bachelorscriptie bij docent en via Blackboard (SafeAssign) (de definitieve versie dient rond de voorlaatste week van het semester te worden ingeleverd).

Examenstof
Tot de examenstof behoort hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

Petticrew, M, & Roberts, H. (nieuwste druk) Systematic Reviews in the Social Sciences, a practical guide. Malden: Blackwell Publishing (gratis te downloaden).

NB: voor de literatuur review zal vanzelfsprekend ook literatuur worden voorgeschreven en zal men zelf aanvullende literatuur verzamelen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Hoe men zich kan inschrijven voor het leeronderzoek zal bekend worden gemaakt via Blackboard.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. M. Bal, MSc.

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.