Studiegids

nl en

Internationaal Recht

Vak
2014-2015

Omschrijving

Doel 1: Het verschaffen van een inleidend overzicht van het internationaal recht, met daarbij de vraag naar de relatie tussen het internationaal recht en de internationale politiek.
Doel 2: Het aanbrengen en leren toepassen van de essentiële basisconcepten onder meer aan de hand van concrete casussen.

Inhoud: Het internationale recht reguleert het handelen van staten en andere actoren in de internationale samenleving. Daarmee is het een belangrijke normatieve en institutionele factor in de internationale betrekkingen. Door middel van verdragen kunnen staten bijvoorbeeld economische of politieke samenwerking aangaan of internationale organisaties oprichten. Of het nu gaat om kwesties van oorlog en vrede, handel, het internationale scheepsverkeer, mensenrechten, het milieu, of het gebruik van de ruimte: over tal van onderwerpen zijn er internationale juridische afspraken gemaakt.

In deze cursus wordt een inleidend overzicht gegeven van het internationale recht. Daarbij wordt ook de vraag gesteld naar de relatie tussen het internationaal recht en de internationale politiek. In hoeverre vormt de internationale politiek het internationale recht en andersom? In welke mate kan het internationale recht gezien worden als ‘wereldrecht’, in de zin van een stelsel van beginselen, regels en instituties die het algemene belang van de internationale gemeenschap behartigt?

Onderwijsvormen

Zeven hoorcolleges van twee uur en zeven responsiecolleges van twee uur.

Week 1: Geschiedenis, aard en bronnen van het internationaal publiekrecht
Week 2: Internationale rechtssubjecten en mensenrechten
Week 3: Jurisdictie en immuniteiten
Week 4: Internationaal humanitair recht en internationaal strafrecht
Week 5: Internationale organisaties; internationaal economisch recht en duurzame ontwikkeling
Week 6: Staatsaansprakelijkheid en internationale geschillenbeslechting
Week 7: Internationale vrede en veiligheid

(volgorde kan nog aangepast worden – bekendmaking via Blackboard)

Studiematerialen

  • Elementair Internationaal Recht / Elementary International Law, T.M.C. Asser Press, Den Haag (2015)

  • N.J. Schrijver, Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht. Een Inleiding, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag (2014).

Bijkomende studiematerialen zullen via Blackboard beschikbaar worden gesteld.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen en open vragen.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
TBA

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
TBA

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcollege
TBA

Responsiecollege
TBA