Studiegids

nl en

Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties

De afstudeerrichting IBO is gericht op internationale politieke vraagstukken en is daarom zeer geschikt voor studenten met een sterke internationale belangstelling, of het nu gaat over conflict en veiligheid, de werking van internationale organisaties, de kloof tussen arm en rijk, of internationale politiek-economische vraagstukken. Tijdens de studie komen belangrijke vragen aan de orde, zoals: In hoeverre is de rol van staten veranderd door de globalisering? Hoe effectief zijn internationale organisaties? Wat zijn de oorzaken van oorlog en waarom is het zo lastig om oorlogen te voorkomen en op te lossen? Welke invloed hebben de opkomende economische mogendheden op de wereldpolitiek? Deze en andere vraagstukken worden bestudeerd aan de hand van theorieën en benaderingen uit de politicologie en de leer van de internationale betrekkingen. Historische voorbeelden en ontwikkelingen in de actuele internationale politiek worden gebruikt om de theorieën en benaderingen te leren begrijpen.

Jaar 1

Introductiebijeenkomst

Bekijk hier het uitgebreide programma van de introductiebijeenkomst.

Werkgroepen

Het Instituutsbureau verzorgt de werkgroepinschrijving voor de vakken Nationale Politiek I, Internationale Politiek I en Politiek & Politieke Wetenschap. Dit doe je dus niet zelf! Uiterlijk op vrijdag 30 augustus kun je via uSis zien in welke werkgroep je bent ingedeeld. Bij recidivisten wordt uiteraard rekening gehouden met de tweedejaarsvakken. Het is helaas niet mogelijk om van werkgroep te wisselen. Vanaf blok 2 kunnen studenten zich zelf inschrijven via uSis vanaf 21 dagen tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst (vol=vol).

Tentamens

Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Vak EC Semester 1 Semester 2
Mentoraat 0

Blok 1

Internationale Politiek I 5
Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel 5
Politiek en Politieke Wetenschap 5

Blok 2

Inleiding Internationale Organisaties 5
Internationaal Recht 5
Internationale Politiek II 5

Blok 3

Economie 5
Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5

Blok 4

Europese Geschiedenis 5
Inleiding Politieke Wetenschap II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen 5
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5

Voortgangseisen derde jaar

Optioneel
Studeren in het buitenland: Propedeuse en 30 ECTS eerste semester jaar 2
Selectie voor exchangeplekken bij buitenlandse universiteiten vindt plaats op basis van cijfergemiddelde en motivatie. Voor universiteiten buiten Europa geldt als extra eis een vakkengemiddelde van minimaal 6.8.
Klik hier voor meer informatie over studeren buiten Europa en binnen Europa.

Jaar 2

Werkgroepen

Inschrijving in uSis is mogelijk vanaf 21 dagen tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Het Instituutbureau verzorgt de inschrijving voor de eerstejaarswerkgroepen van het 1e blok in de week van 26 t/m 30 augustus voor alle studenten, dit doe je dus niet zelf! Uiterlijk op vrijdag 30 augustus ontvang je vanuit uSis een bevestiging van de inschrijving per email (umail). Bij de inschrijving van recidivisten in de eerstejaarswerkgroepen wordt rekening gehouden met vakken die in het tweede jaar worden gevolgd.

Tentamens

Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Comparative Analysis of Political Systems 10
Politiek en Beleid 5

Blok 2

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek 10
Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek 5

Blok 3

Introduction International Political Economy 10
Politiek van de Europese Unie 5

Blok 4

Ethische Kwesties in de Wereldpolitiek 5
International Security 5
Rationele Keuzetheorie 5

Voortgangseisen derde jaar

Vervolgcursussen: Propedeuse en eventuele aanvullende ingangseisen (zie vakbeschrijvingen in de e-studiegids).
Bachelorproject: Propedeuse en minimaal 40 ECTS uit jaar 2, waaronder Methoden en Technieken van Politicologische Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het bachelorproject (zie vakbeschrijving in de e-studiegids).

Optioneel
Studeren in het buitenland: Propedeuse en 30 ECTS eerste semester jaar 2
Selectie voor exchangeplekken bij buitenlandse universiteiten vindt plaats op basis van cijfergemiddelde en motivatie. Voor universiteiten buiten Europa geldt als extra eis een vakkengemiddelde van minimaal 6.8.
Klik hier voor meer informatie over studeren buiten Europa en binnen Europa.

Overgangsregelingen voor studenten die in 2013-2014 (of eerder) zijn gestart met de studie

Voor studenten die Methoden van Politicologisch Onderzoek (5 EC) of Methoden van Dataverzameling (5 EC) niet hebben behaald wordt een voorziening aangeboden binnen het nieuwe vak Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek (10 EC).
Studenten die het vak Rationele Keuzetheorie (10 EC) niet hebben behaald volgen het nieuwe vak Rationele Keuzetheorie (5 EC) en schrijven in aanvulling een research paper van 5000 woorden.
Studenten die het vak International Security (10 EC) niet hebben behaald volgen het nieuwe vak International Security (5 EC) en het vak Politiek en Beleid (5 EC).

Jaar 3

Vervolgcursussen

Inschrijven in uSis voor (maximaal) twee vervolgcursussen kan op dinsdag 19 augustus vanaf 12 uur voor het hele jaar. Vervolgcursussen hebben een maximum aantal deelnemers en vol=vol, dus schrijf je tijdig in! Bij minder dan 10 deelnemers is doorgang van een vervolgcursus niet gegarandeerd.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Opbouw derde jaar

 1. Vervolgcursussen (2×10 EC=) 20 EC
  1. Vrije keuzeruimte 25 EC
  2. Bachelorproject 15 EC
Vrije Keuzeruimte Politicologie IBO 25

Blok 1: Vervolgcursussen

Non-State Actors and Transnational Civil Society (6768) 10
Politieke Economie van de Financiële Crisis (9350) 10

Blok 2: Vervolgcursussen

Global Injustice: The Ethics of Poverty and Inequality (6769) 10
Publieke Opinie en Buitenlands Beleid (6770) 10
US Foreign Policy (9351) 10

Blok 3: Vervolgcursussen

The EU as a Security Actor (10996) 10
Legitimiteit van Militaire Missies (13081) 10
Sovereignty, Genocide and the International Community (6897) 10
Transnational Cooperation and (in)security in Latin America (9961) 10

Blok 4: Bachelorproject

Bachelorproject IBO 15

Toegangseisen voor het derde jaar

 1. Het behalen van de propedeuse is verplicht alvorens derdejaarsonderwijs kan worden gevolgd (zie bijlage 3a van het Onderwijs- en Examenreglement, Bacheloropleiding Politicologie Leiden). Deze eis geldt niet voor vakken in de vrije keuzeruimte.
  1. Per cursus zijn in voorkomende gevallen toegangseisen onder de cursusbeschrijvingen gesteld.
  2. Om te kunnen starten met het Bachelorproject moet je ten minste 40 EC uit het tweede jaar hebben gehaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden van Politicologisch Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject. Zie ook de ingangseisen onder de cursusbeschrijving van het Bachelorproject.

Blackboard & Turn it in

Blackboard

Uitgebreide cursusinformatie vind je op Blackboard. Je logt in met de per post toegezonden inloggegevens. Enroll je vervolgens per blok voor de Blackboardpagina’s van jouw vakken. Een vak kun je vinden via het tweede tabblad ‘Courses’ (vul hier de naam van het vak of het studiegidsnummer in). Aan de rechterzijde van de gezochte vak staat een dubbel pijltje. Klik hierop en je bent aangemeld (“enrolled’).

Turn it in

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turn it in.

Studiebegeleiding

Mentoraat

De werkcollegedocent van het vak Politiek en Politieke Wetenschap is jouw mentor. Bij je mentor kun je terecht met algemene vragen over de opleiding en inhoudelijke adviezen over studievaardigheden. In elk blok word je verwacht op een groepsbijeenkomst en heb je een individueel gesprek met je mentor. Klik hier voor meer informatie over het mentoraat.

Studieadviseurs

Met studiegeralateerde vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van het Instituut Politieke Wetenschap.

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Daniëlle Ladan

Meer info

Het bachelorprogramma in grote lijnen

Het eerste jaar van de opleiding omvat verplichte hoofd- en steunvakken. De hoofdvakken bieden een brede basis in de politicologie en de internationale betrekkingen, van begrippen, theorieën en benaderingen tot aan onderzoeksmethoden en statistiek. Ook is er aandacht voor zogenoemde ondersteunende vakken zoals internationaal recht en Europese geschiedenis.

In het tweede jaar volgen verdiepende vakken op deelterreinen van de internationale betrekkingen, zoals ‘international security’ en ‘international political economy’.

In het derde studiejaar van de bacheloropleiding Politicologie is veel ruimte voor keuze. Het derde jaar biedt verdiepende vervolgcursussen gericht op meer specifieke internationale thema’s. De studie wordt afgerond met een bachelorscriptie op het terrein van de internationale politiek.

 • 2 Vervolgcursussen (2×10 ECTS=) 20 ECTS

 • Keuzevakken in de vrije keuzeruimte 25 ECTS

 • Een Bachelorproject van 15 ECTS

Zie voor keuzevakken, inclusief onderdelen van een minor, stage en studeren in het buitenland Vrije Keuzeruimte.

Examinatoren

Voor de examinatoren voor het academische jaar 2014-2015, zie besluit 31-08-2014 van de Examencommissie.