Studiegids

nl en

Openbare Financiën

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Het vak Economie van de Publieke Sector, ook aangeduid als de Leer der Openbare Financiën
houdt zich bezig met de invloed van de publieke financiën op de economie (en vice versa). Het
gaat hierbij om de voorziening van goederen en diensten (o.a. infrastructuur, onderwijs, een
schoner milieu), de macro-economische ontwikkeling (werkloosheid, inflatie) en de
inkomensverdeling (o.a. sociale zekerheid, belastingen). Eerst wordt ingegaan op de omvang,
samenstelling en ontwikkeling van de collectieve sector en de voorziening van publieke
goederen. Tevens wordt aandacht besteed aan het stelsel van sociale zekerheid en
ontwikkelingen die daarop van invloed zijn, zoals vergrijzing. Voorts wordt het begrotingsbeleid
van de overheid besproken, met aandacht voor relevante theorieën en de recente
beleidspraktijk. Van groot belang in dit verband is vanzelfsprekend de Economische en
Monetaire Unie. De EMU beperkt niet alleen in formele zin de beleidsvrijheid (tekort en schuld),
maar ook in materiële zin, vanwege toenemende beleidsconcurrentie, onder meer op het terrein
van de fiscaliteit. Afzonderlijk komen de economische aspecten van belastingheffing aan de
orde.

In deze cursus vindt zowel theoretische verdieping als praktische beschrijving van bovengenoemde thema’s plaats.

Leerdoelen

  • De student beheerst de kernbegrippen op het terrein van de economie van de publieke sector.

  • De student heeft inzicht in vragen die spelen op het terrein van de economie van de publieke sector.

  • De student kan deze vraagstukken zelfstandig analyseren.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en zelfstudie.

Studielast

  • totale studielast 140u – contacturen: 19 – uren zelfstudie: 121

Toetsing

Toetsing door een schriftelijk tentamen met open/essay vragen (100% eindcijfer).
Schriftelijk hertentamen met open/essay vragen.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar

Andere leermiddelen/Literatuur

  • C.A. de Kam, L. Koopmans en A.H.E.M. Wellink, Overheidsfinanciën, meest recente druk, Wolters-Noordhoff, Groningen.

  • Aanvullende verplichte literatuur opgenomen in de Leesbundel Openbare financiën 2013/2014, verkrijgbaar via de onderwijsbalie van de Faculteit Campus Den Haag.

  • Aanvullende verplichte literatuur, online te raadplegen.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

J.L.J. Pronk MSc, j.l.j.pronk@law.leidenuniv.nl. Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756, of via een e-mail naar de docent.