Studiegids

nl en

Standaard-Babylonisch 1: Religieuze teksten

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Inleiding Akkadisch en Inleiding Spijkerschrift.

Beschrijving

De studenten lezen integraal de Standaard-Babylonische tekst ‘De Afdaling van Ishtar naar de Onderwereld’. Per week bereiden zij 15 regels zelfstandig voor; tijdens het college neemt de docent die regels met hen door en biedt grammaticale en inhoudelijke uitleg. De studenten worden geacht de tekst direct vanuit het spijkerschrift te ontcijferen, de taalkundige aspecten van de zinnen te ontleden en deze vaardigheden op het college te kunnen demonstreren. Verder worden de Sumerische tekst ‘De Afdaling van Inanna’ en andere Standaard-Babylonische literaire teksten klassikaal in vertaling gelezen, zodat de studenten kennismaken met intertekstualiteit tussen die verschillende werken, en besteedt de docent aandacht aan heersende interpretaties van de ‘Afdaling’ als mythe.

Leerdoelen

  • verbetering van de kennis van het Akkadisch en het spijkerschrift

  • inhoudelijke kennis van de mythe ‘De Afdaling van Ishtar’ en haar literatuur- en godsdiensthistorische context

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

De studielast van dit college bedraagt 140 uur:

  • college: 13 × 2 u = 26 u

  • wekelijks voorbereiden van de tekst: ca. 50 u

  • voorbereiding van het tentamen: ca. 64 u

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van blok 2: grammaticale en tekstinhoudelijke vragen over een gelezen passage uit de ‘Afdaling’ en een korte, niet eerder ingeziene Standaard-Babylonische literaire passage in spijkerschrift, te voorzien van transcriptie en vertaling.
Het gebruik van R. Borger, Mesopotamisches Zeichenlexicon (Münster 2004) en J. Black et al, A Concise Dictionary of Akkadian (Wiesbaden 2000) is toegestaan.
Het tentamencijfer telt voor 100% van het eindcijfer. Herkansing van het tentamen is mogelijk.

Literatuur

  • R. Borger, Babylonisch-Assyrische Lesestücke (Roma 1979 of later)

  • S. Dalley, Myths From Mesopotamia (Oxford 1989)

  • B. Foster, Before the Muses (3e editie, Bethesda ML 2005)

Aanvullend materiaal wordt door de docent tijdens college ter beschikking gesteld.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

J.H.E. Krul

Opmerkingen