Studiegids

nl en

Practicum: Togapraktijk Civiel Recht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Deze practicumvariant is specifiek verplicht en bedoeld voor degenen die het accent ‘togapraktijk’ hebben gekozen.
Studenten krijgen wekelijks een schrijfopdracht en dienen voorts een onderzoeksvoorstel te maken en mondeling te presenteren. Studenten moeten bij dit vak zelfstandig onderzoek doen om een juridisch probleem in kaart te brengen en een begrijpelijk en goed opgebouwd werkstuk schrijven. De opdrachten hebben betrekking op voor de togapraktijk relevante civielrechtelijke deelterreinen. Daarnaast worden plenaire bijeenkomsten georganiseerd waarin gastdocenten (praktijkjuristen werkzaam in de rechterlijke macht of de advocatuur, zoals bijvoorbeeld ervaren rechters, een advocaat-generaal bij de Hoge Raad of de oud-deken van de Orde van Advocaten) bepaalde aan de togapraktijk gerelateerde onderwerpen zullen behandelen.
Bij het Togapracticum zijn de opdrachten opzettelijk zeer verschillend zodat studenten gedwongen worden zich in korte tijd in een nieuw onderwerp te verdiepen. De opdrachten zijn gericht op het aanleren van in de praktijk noodzakelijke vaardigheden (zelf zoeken en schrijven onder tijdsdruk).
Het aantal plaatsen voor het Togapracticum en het daaraan gekoppelde accent is gelimiteerd. Het Togapracticum wordt niet in de avonduren aangeboden.
Diegenen die kiezen voor het accent ‘togapraktijk’ dienen naast het volgen van het Togapracticum een scriptie te schrijven over een onderwerp op een voor de togapraktijk relevant terrein.

Leerdoelen

Doel van het vak
Het aanleren van voor de (toga)praktijk noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast dragen de verschillende door u te maken opdrachten bij aan verdieping van uw kennis van en inzicht in voor de (toga)praktijk relevante civielrechtelijke deelterreinen. Het gaat hier in het bijzonder om het zelfstandig kunnen:

 • onderkennen en verwoorden van de problemen en (rechts)vragen;

 • verrichten van onderzoek naar en selecteren van kernbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), nationaal zowel als internationaal;

 • toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op vragen die zich in de (toga)praktijk aandienen;

 • vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • doen van verslag van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • schrijven van een voorstel voor rechtswetenschappelijk onderzoek en het op heldere, compacte en gestructureerde wijze presenteren hiervan.

Eindkwalificaties
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U beschikt over een grondige kennis van en een behoorlijk inzicht in voor de (toga)praktijk relevante civielrechtelijke deelterreinen.

 • U bent in staat juridische problemen op te lossen, uw weg te vinden in en om te gaan met de verschillende nationale en internationale kernbronnen van het recht, ook de digitale.

 • U bent in staat tot probleemanalyse, tot het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en tot het bedenken van creatieve oplossingen; u bezit praktische en theoretische onderzoeksvaardigheid en kunt onderzoeksresultaten helder, kernachtig, compact en in logische samenhang presenteren, zulks met verantwoording van de gebruikte rechtsbronnen.

 • U bent in staat om zelfstandig een voorstel te schrijven voor rechtswetenschappelijk onderzoek dat zowel vernieuwend als praktisch uitvoerbaar is; u kunt onderzoeksvoorstellen van anderen beoordelen.

 • Ten slotte maken debat- en spreekvaardigheid deel van uw bagage uit.

Rooster

N.B. Tijdens de cyclus zal een aantal extra – plenaire – bijeenkomsten worden georganiseerd voor de Togapracticanten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: docenten van de sectie Burgerlijk recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen.

 • Aanwezigheid tijdens het hoorcollege is verplicht.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: docenten van de sectie Burgerlijk Recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wekelijks vakinhoudelijke opdrachten waarvoor bibliotheekstudie vereist is en uitwerking in een werkstuk.

 • Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht.

Andere onderwijsvorm(en)
Plenaire bijeenkomsten voor alle Togapracticanten, in de vorm van lezingen door een aantal praktijkjuristen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Het maken van schriftelijke opdrachten – alsmede het schrijven van en kort presenteren van een onderzoeksvoorstel (een afsluitende zgn. praktische oefening die niet als cijfer meetelt, maar waaraan wel met goed gevolg moet zijn deelgenomen voor het eindcijfer van de 5 schriftelijke opdrachten).

Inleverprocedures

 • Wekelijks tijdens de bijeenkomst. In print en op Blackboard via Safe assign.

Examenstof
De wekelijkse opdrachten.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
De meest recente versie van: Leidraad voor juridische auteurs, Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties, Deventer: Kluwer

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via Usis.

Contact

 • Vakcoördinator: mw.mr. M.W. Knigge

 • Werkadres: Steenschuur 25 kamer C2.08

 • Bereikbaarheid: per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7086

 • E-mail: m.w.knigge@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: 9.00 – 13:30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: m.van.barneveld@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.