Studiegids

nl en

A) Profileringsvak: Arbeidsovereenkomstenrecht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

In het mastervak arbeidsovereenkomstenrecht wordt met de studenten die in de bachelorfase hebben kennis gemaakt met het sociaal recht verder en vooral diepgravender ingegaan op het recht met betrekking tot de arbeidsovereenkomst.

In deze cursus wordt een handboek over de arbeidsovereenkomst bestudeerd. Door middel van een voor elke werkgroepbijeenkomst te beantwoorden casus wordt u gestimuleerd zelf een oplossing aan te dragen voor een juridische probleemstelling.
Van u wordt verwacht dat u een inbreng heeft in de discussie in de werkgroep.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Met het vak arbeidsovereenkomstenrecht maakt de master Arbeidsrecht een aanvang. Dit vak kan ook worden gevolgd door studenten van de afstudeerrichting Civiel recht.
U heeft in de bachelorfase een overzicht gekregen van de diverse onderdelen van en inzicht verworven in de grondbeginselen van het sociaal recht.

In het mastervak Arbeidsovereenkomstenrecht wordt veel dieper ingegaan op een onderdeel van het sociaal recht, te weten het arbeidsovereenkomstenrecht. Het sociale zekerheidsrecht komt slechts kort aan de orde waar dit raakvlakken hiermee heeft (ontslag en WW, loonbetaling, reïntegratie en ziekte). Daarbij wordt niet alleen verwacht dat u uw kennis vergroot op het gebied van de wetgeving en jurisprudentie, maar ook dat u verbanden kunt aanbrengen tussen de diverse onderdelen van de stof en op abstract niveau erover kunnen discussiëren. Waar in de bachelorfase aan u uiteen wordt gezet dat Nederland een duaal ontslagstelsel kent, zal in de masterfase aan u worden gevraagd de voor- en nadelen van het duale stelsel uiteen te zetten en een standpunt in te nemen in de discussie omtrent handhaving of afschaffing ervan.

Verder wordt van u verwacht dat u na het volgen van het vak in staat bent zelfstandig te adviseren over problemen zoals die zich in de praktijk kunnen voordoen. Met behulp van een casus wordt tijdens de werkgroepen besproken waar theorie en praktijk elkaar raken of juist langs elkaar heen scheren. Veel studenten hebben belangstelling voor de advocatuur en moeten met behulp van het vak Arbeidsovereenkomstenrecht in staat worden geacht een werkhouding te ontwikkelen die hun goed functioneren op dit voor de praktijk belangrijke rechtsgebied mogelijk maakt.

Van u wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht. In de hoorcolleges wordt een overzicht geboden en worden analyses gemaakt en discussiepunten besproken. In de werkgroepen zal een aantal onderdelen van de leerstof worden uitgediept. Beoogd wordt daarmee, dat u na het volgen van de cursus in staat bent zelfstandig vraagstukken op het vakgebied te behandelen. In de juridische praktijk is dat van groot belang.

Daarnaast zal het vak waar mogelijk aansluiten op het onderzoek binnen de afdeling sociaal recht. Dit betreft onder meer het onderzoek van prof. Heerma van Voss (bewerker Asser-deel over de arbeidsovereenkomst, annotator Nederlandse Jurisprudentie) als dat van mr. Barentsen (onderzoek naar arbeidsongeschiktheid) en mr. Erkens (rechtspleging in arbeidszaken).

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
U heeft overzicht over het recht met betrekking tot de arbeidsovereenkomst, kunt problemen op dit gebied zowel theoretisch als praktisch benaderen en bent in staat zelfstandig casus op het vakgebied te behandelen. Daarnaast heeft u een grondige beheersing van het positief recht en de grondbeginselen en de systematiek daarvan, parate kennis over relevante jurisprudentie en de mogelijkheid deze in samenhang te gebruiken.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: G.J.J. Heerma van Voss

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: G.J.J. Heerma van Voss, M.Y.H.G. Erkens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met open vragen.

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Asser deel arbeidsovereenkomstenrecht 2012, wetboek en jurisprudentie

Werkboek:
Ja.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: M.Y.H.G. Erkens

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 1.51

 • Bereikbaarheid: Op afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7636 (secretariaat)

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B 121

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl