Studiegids

nl en

H) Profileringsvak Familievermogensrecht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

In dit vijf weken beslaande profileringsvak wordt het familievermogensrecht bestudeerd. Aan de orde komen daarbij het huwelijksvermogensrecht, het recht dat betrekking heeft op ongehuwd samenwonenden en het erfrecht.

Bij het onderdeel huwelijksvermogensrecht zullen de belangrijkste onderwerpen van het in Boek 1 BW geregelde huwelijksvermogensrecht behandeld worden. De volgen onderwerpen komen aan bod: het recht dat op alle huwelijken( dwingendrechtelijk) van toepassing is; huwelijksvoorwaarden, zowel wettelijke als buitenwettelijke stelsels; de ontbinding van het huwelijk en de gevolgen daarvan(o.a.het echtscheidingsconvenant en alimentatie).

Vervolgens wordt op de colleges ingegaan op het ongehuwd samenwonen en de gevolgen daarvan. Daarbij komen met name de samenlevingsovereenkomst en de wenselijkheid van het regelen van familierechtelijke betrekkingen aan de orde. Welke regels zijn direct of indirect op ongehuwd samenwonenden van toepassing?

De derde tranche van dit profileringsvak betreft het erfrecht( Boek 4BW). Hierbij worden zowel het erfrecht dat van rechtswege werkt als het testamentaire erfrecht aan de orde gesteld. Wat gebeurt er als iemand overlijdt? Wie volgen hem op, wat zijn de juridische consequentie van overlijden? De volgende onderwerpen komen aan bod: wie erven er volgens de wet?; de positie van de langstlevende echtgenoot; de andere wettelijke rechten; de uiterste wilsbeschikking; de legitieme portie; hoe vindt de afwikkeling van de nalatenschap plaats; executele; beschermingsconstructies zoals bewind.

Bij alle drie de onderdelen zal aandacht besteed worden aan de literatuur, de jurisprudentie en voorts zullen diverse praktijkgevallen besproken worden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is inzicht te geven in wat de belangrijkste vermogensrechtelijke gevolgen zijn van de familierechtelijke betrekkingen waarin mensen tot elkaar staan. Daarbij worden de gevolgen van belangrijke gebeurtenissen uit een mensenleven: samenwonen, trouwen, van echtscheiden en overlijden, bestudeerd.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven: Kennis en inzicht – U heeft kennis en inzicht in de wet-en regelgeving en jurisprudentie omtrent huwelijksvermogensrecht, het recht betreffend ongehuwd samenwonen en erfrecht. – U heeft inzicht verworven in de maatschappelijke relevantie van het familievermogensrecht.

Vaardigheden

 • U bent in staat een casus op te lossen op het gebied van het relatievermogensrecht( huwelijksvermogensrecht en samenwonersrecht) en erfrecht.

 • U bent in staat kritisch te reflecteren op oplossingen en mogelijke toekomstige ontwikkelingen op dit vakgebied.

 • U kunt meedenken over toekomstige wetgeving en jurisprudentie op het vakgebied analyseren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 hoorcolleges van elk 2 uur

 • Namen docenten: Prof. mr. T.J. (Tea) Mellema-Kranenburg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de in het werkboek opgegeven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 deels hoor/deels responsiecollege van elk 2 uur

 • Namen docenten: Prof. Mr. T.J. (Tea) Mellema-Kranenburg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de in het werkboek opgegeven literatuur.

Andere onderwijsvorm(en)

De studenten dienen gedurende de onderwijsperiode eenmaal een schriftelijke opdracht te maken en daarover een mondelinge presentatie te houden.

Toetsing

Toetsvorm(en)
10% schriftelijke opdracht en presentatie
90% afsluitend schriftelijk tentamen

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • M.J.A. van Mourik, A.J.M. Nuytinck, Personen, familie- en erfrecht, Studiereeks, Kluwer, meest recente druk.

 • Rechtspraak Personen- en Familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht, Prof.mr. W.G.Huijgen, Prof.mr. A.J.M.Nuytinck, SDU, meest recente druk.

 • Reader: met actuele wetenschappelijke artikelen

Aanbevolen studiemateriaal

 • M.J.A.van Mourik & L.C.A. Verstappen, Het Nederlands Vermogensrecht bij scheiding, vierde druk, Deventer: Kluwer 2006

 • De Bruyn/Huijgen/Reinhartz, Het Nederlands huwelijksvermogensrecht, Deventer: Kluwer 2010 ;

 • M.J.A.van Mourik, Monografie Privaatrecht 1, Erfrecht, Deventer: Kluwer 2008

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: T.J( Tea)Mellema-Kranenburg

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C.206

 • Bereikbaarheid: Per e-mail en tijdens het spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 8571

 • E-mail: t.j.mellema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie Burgerlijk Recht

 • Kamernummer secretariaat: C.202

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 9.00-13.30

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inschrijving verplicht tot actieve deelname. Bij onvoldoende actieve deelname bestaat geen recht op het afleggen van tentamen. Een eventueel hertentamen kan mondeling afgenomen worden.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.