Studiegids

nl en

Internationaal Privaatrecht (civiel)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Zoveel landen, zoveel rechtsstelsels en zoveel rechters. In onze wereld van meer zo’n 200 staten rijzen voortdurend drie vragen:
a) Zijn de rechters van de ene of de andere staat bevoegd om van een grensoverschrijdend geschil in een privaatrechtelijke zaak kennis te nemen?
b) Welk van die circa 200 rechtsstelsels is van toepassing op een privaatrechtelijke rechtsverhouding die met twee of meer staten is verbonden?
c) Heeft de uitspraak die de rechter van de ene staat doet, ook betekenis in een andere staat? Deze drie vragen staan centraal in het internationaal privaatrecht (IPR).
U leert hoe u vorenstaande vragen van IPR systematisch kunnen analyseren en beantwoorden, met behulp van diverse (deels Engelstalige) rechtsbronnen, zoals verdragen, verordeningen, wetgeving, rechtspraak en literatuur. U bent in staat het geldende IPR toe te passen op reële casusposities. Ook verkrijgt u inzicht in de rechtspolitieke dimensies van het IPR. Ten slotte wordt u uitgedaagd om na te denken over de richting waarin het IPR zich zou dienen te ontwikkelen. De cursus bestrijkt met name de onderdelen vermogensrecht en procesrecht van het Nederlandse en Europese internationaal privaatrecht. Het IPR heeft voorts raakvlakken met het internationaal publiekrecht, het Europees recht en de rechtsvergelijking. Onderzoek op het terrein van het IPR vindt dan ook plaats in alle onderzoeksprogramma’s van het E.M. Meijers Instituut.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak: studenten vertrouwd te maken met het Nederlandse en Europese internationaal privaatrecht, ten behoeve van praktische toepassing en kritische reflectie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft inzicht verworven in het Nederlandse en Europese internationaal privaatrecht;

 • U bent in staat een casus op te lossen op het gebied van grensoverschrijdende privaatrechtelijke geschillen;

 • U bent in staat kritisch te reflecteren op de maatschappelijke en politieke rol van het (internationaal privaat)recht.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: prof. mr. S.J. Schaafsma

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Leidraad.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. Van Den Eeckhout en M. v. Yperen-Groenleer.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Leidraad.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen.

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
Wordt bekend gemaakt in de Leidraad Internationaal Privaatrecht Master Rechtsgeleerdheid en via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht (meest recente druk)

 • Ars Aequi Wetseditie (K. Boele-Woelki en R. ter Rele red.), Internationaal Privaatrecht, Verordeningen, Verdragen & Wetten (meest recente druk)

 • Ars Aequi Jurisprudentie / T.M.C. Asser Instituut (C.A. Oudshoorn red.), Internationaal Privaatrecht, Rechtspraak (meest recente druk)

 • Leidraad Internationaal Privaatrecht Master Rechtsgeleerdheid, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (2014-2015)

 • Via Blackboard wordt voorts verplicht studiemateriaal beschikbaar gesteld

Werkboek:
Leidraad Internationaal Privaatrecht Master Rechtsgeleerdheid, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (2014-2015)

Aanbevolen studiemateriaal
Staat vermeld in de Leidraad en op Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. Dr. V. van den Eeckhout (Secretariaat Internationaal Privaatrecht: Mw. I.M. Gonzalez-Holl)

 • Werkadres: KOG, Kamer B2.12

 • Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag, van 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon: 071 – 527 7430

 • Email: internationaalprivaatrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, sectie Internationaal Privaatrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.41

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag, van 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7421

 • E-mail: internationaalprivaatrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.