Studiegids

nl en

Overheidsaansprakelijkheid

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Kan de Nederlandse Staat aansprakelijk worden gehouden voor de schade die ontstaat in het kader van een internationale vredesmissie zoals de missie van de blauwhelmen in Srebrenica? Kan de overheid aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat wanneer een appellabel besluit wegens een motiveringsgebrek wordt vernietigd? En waarom is de wetgever overgegaan tot een verhoging van de drempel van aansprakelijkheid van de overheid voor falend financieel toezicht? Dit zijn slechts enkele vragen die recentelijk aan de orde waren in de omvangrijke en veel besproken jurisprudentie en wetgeving op het gebied van de overheidsaansprakelijkheid. In dit vak worden de belangrijkste deelgebieden behandeld, waaronder de aansprakelijkheid voor vernietigde besluiten, falend toezicht, onrechtmatige rechtspraak en schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen (nadeelcompensatie). Het doel is studenten een grondige kennis te laten verwerven van de bijzondere regels die gelden in de verhouding burger-overheid en van de op die verhouding toegesneden regels als de leer van de formele rechtskracht. Die regels zijn primair nationaalrechtelijk van aard, maar krijgen soms een bijzondere inkleuring omdat de overheid partij is. Dat leidt dan tot niet altijd eenvoudig te begrijpen of te voorspellen rechtspraak over causaliteit en relativiteit. Ook de invloed van Europeesrechtelijke ontwikkelingen is tegenwoordig echter niet meer weg te denken; de EVRM-rechten (denk alleen al aan artikel 1 EP EVRM (eigendom)) worden steeds vaker ingeroepen, terwijl op EU-gebied vooral de Köbler- en Kühne & Heitz-rechtspraak veel aandacht heeft getrokken. Dat de aansprakelijkheid van de overheid mede wordt beïnvloed door rechtspolitieke overwegingen wordt ondertussen niet uit het oog verloren. Tot slot komt ook de nieuwe Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aan bod. Deze wet heeft vooral belangrijke procedurele consequenties voor de overheidsaansprakelijkheid.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak stelt zich primair ten doel studenten intensief te trainen in het oplossen van complexe aansprakelijkheidsvragen op het grensgebied van het bestuursrecht en het burgerlijk recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
diepgaande juridische kennis van en kritische reflectie op het recht inzake overheidsaansprakelijkheid, goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2,5 uur: 5

 • Namen docenten: prof.mr. J.E.M. Polak, prof.mr. T. Barkhuysen, mr. J.H.A. van der Grinten mr. M.K.G. Tjepkema, mr. L. Di Bella

 • Vereiste voorbereiding door studenten: in de cursus van vijf weken 3 werkstukken (maximaal 2500 woorden incl noten); ook voor de overige werkgroepen is actieve participatie en literatuurstudie vereist.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Drie werkstukken, die ieder voor een-derde meetellen voor het eindcijfer. De beoordeling geschiedt door de docent van het betreffende college. Het vak kent geen tentamen.

Herkansing
De herkansing staan alleen open voor studenten die twee van de drie opdrachten met een voldoende hebben afgerond. Indien het gemiddelde van de drie opdrachten op een onvoldoende uitkomt, kan de student in de herkansing een nieuwe opdracht inleveren in plaats van de als onvoldoende beoordeelde opdracht. Deze nieuwe opdracht ziet op dezelfde stof als de stof waarover de als onvoldoende beoordeelde opdracht werd geschreven.

Inleverprocedures
Inleveren via blackboard en Safe Assign. Zie blackboardomgeving; uitleg op eerste bijeenkomst.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler, R.J.G.M. Widdershoven (red.), AB Klassiek, Deventer: Kluwer 2009.

 • Reader met voor elk college verplicht te bestuderen literatuur is medio september verkrijgbaar bij Verkoop Onderwijsmaterialen

Aanbevolen studiemateriaal

 • B.J. Schueler, Schadevergoeding en de Awb, Deventer: Kluwer 2005

 • G.E. van Maanen en R. de Lange, Onrechtmatige overheidsdaad. Deventer: Kluwer 2005

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7760

 • Email: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Studenten die het vak als conversievak gaan volgen, dienen zich voorafgaand aan het onderwijs te melden bij de coördinator van het vak.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.