Studiegids

nl en

E) Profileringsvak: Aanbestedingsrecht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Aanbestedingsrecht (vaknaam voorheen: Bouwrecht) is het samenstel van regels dat ziet op de contractvorming door overheden, publiekrechtelijke instellingen en bedrijven werkzaam in de nutssectoren. De huidige regelgeving is van Europeesrechtelijke oorsprong en te vinden in de Aanbestedingswet 2012. In de cursus komen de voorgeschiedenis, werking en mogelijkheden van de Aanbestedingswet en bijbehorende regelgeving aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op de reflexwerking die de Europese aanbestedingsregelgeving lijkt te hebben op het inkoopproces van private partijen, dat wordt beheerst door de precontractuele redelijkheid en billijkheid.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het verkrijgen van kennis en inzicht in een specifiek onderdeel van het verbintenissenrecht, te weten de aanbesteding van (bouw)werken en (adviseurs)diensten. Het (verder) ontwikkelen van de vaardigheid met de opgedane kennis en inzichten casusposities op te lossen en stellingen te verdedigen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft kennis van en inzicht in het behandelde onderwerp alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.

 • U bent in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op wetgeving en jurisprudentie op dit gebied en heeft inzicht in de maatschappelijke context waarin het onderwerp zich ontwikkelt en manifesteert.

 • U bent in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het onderwerp aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en – zowel mondeling als schriftelijk – juridisch gefundeerd te beantwoorden.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: Prof. Mr. J.M. Hebly en eventueel gastdocent

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: Prof. Mr. J.M. Hebly en eventueel gastdocent

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (open vragen). Mede ivm. het karakter van de werkgroepen als praktische oefening staat. Het hertentamen staat alleen open voor studenten die voor het tentamen zijn gezakt.

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Zie Blackboard.

Werkboek:

 • Zie Blackboard.

Reader:

 • Zie Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Zie Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. Mr. J.M. Hebly

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: C2.02

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071- 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inschrijving verplicht tot actieve deelname. Bij onvoldoende actieve deelname bestaat geen recht op het afleggen van tentamen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO