Studiegids

nl en

Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming

Vak
2014-2015

Omschrijving

In de cursusreeks Beleid 1, 2 en 3 zal worden kennisgemaakt met de belangrijkste theorieën en inzichten die de beleidswetenschap kent. In Beleid 1 zal nader worden ingegaan op het beleidsvormingsproces. Daarmee bouwt het vak voort op Bestuurskunde I (introductie beleidsvisies) en bereidt het voor op Beleid 2 (beleidsuitvoering) en Beleid 3 (beleidsevaluatie en feedback).

Het vak Beleid 1 gaat over drie cruciale fasen in de beleidscyclus: agendasetting, beleidsformulering en besluitvorming. Ten aanzien van het agendasettingsproces vragen we ons af hoe een probleem op de politieke agenda komt. Waarom besteden beleidsmakers wel aandacht aan het ene onderwerp en niet aan het andere? Hoe gaat het selectieproces in zijn werk? Wat voor effect heeft dit op de beleidsuitkomst? Beleidsformulering betreft de totstandkoming en definities van beleidsalternatieven. Vervolgens zullen we nagaan hoe besluitvormingsprocessen verlopen. Hierbij vormt het rationele model het vertrekpunt, waar we het organisatorische en politieke model tegen afzetten.

Waar de hoorcollegereeks zich met name richt op het verwerven van theoretische kennis, zullen de werkcolleges zich toespitsen op de ontwikkeling van schrijfvaardigheden. Op een interactieve manier zullen de verschillende theorieën toegepast worden op (actuele) maatschappelijke vraagstukken.

Leerdoelen

De leerdoelen van de cursus zijn:

  • Inzicht verkrijgen in de totstandkoming van overheidsbeleid

  • Kennis verwerven van de belangrijkste ontwikkelingen, inzichten en theorieën van de beleidswetenschap

  • Beleidsvormingsmodellen ten opzichte van elkaar kunnen plaatsen en kritisch bekijken

  • Het zelfstandig en in groepsverband kunnen toepassen van de opgedane kennis op de praktijk en daarmee maatschappelijke gebeurtenissen kunnen verklaren

  • Vaardigheid ontwikkelen op het gebied van wetenschappelijk schrijven

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges.

Studielast

  • totale studielast: 140 uur – contacturen: 25 uur – uren zelfstudie: 115 uur

Toetsing

In de cursus bestaan de volgende toetsmomenten:
Een individueel paper (20%), een groepspaper (20%) en een tentamen met open en gesloten vragen (60%). Voor al deze onderdelen dienen studenten een 5,5 of hoger te halen.

Blackboard

Ja. Een week voordat het vak start beschikbaar.

Andere leermiddelen/Literatuur

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy. Policy cycles & policy subsystems. Oxford: Oxford University Press.
Kingdon, J.W. (2014). Agendas, alternatives, and public policies. New York: Longman.
Allison, G., Zelikow, P. (1999). Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis. New York: Longman.

Literatuur uit de elektronische reader (Blackboard): dit wordt gedurende de cursus gecommuniceerd

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

h.j.m.ruijer@cdh.leidenuniv.nl