Studiegids

nl en

Taal, denken, werkelijkheid

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

Taal, denken en werkelijkheid zijn nauw aan elkaar verbonden. We maken ons bijvoorbeeld in gedachten een beeld van de werkelijkheid en vertalen dat dan naar taal om met anderen onze voorstellingen van de werkelijkheid uit te kunnen wisselen. Maar hoe zit die verhouding nou precies in elkaar? Kun je delen van de werkelijkheid plaatsen bij afzonderlijke gedachten en kun je die gedachten dan wederom plaatsen bij afzonderlijke taalcomponenten? En wat komt eerst: de werkelijkheid of het denken? Of misschien toch de taal? Is taal enkel een verbinder of oefent hij ook invloed uit op hoe wij denken? En kun je met taal daadwerkelijk doordringen tot bij de werkelijkheid? Door deze en vergelijkbare vraagstukken zijn in de loop van het taalonderzoek al tal van theoretici gefascineerd geraakt. In dit college bekijken we de antwoorden van enkele centrale Duitse en Internationale wetenschappers van de middeleeuwen tot in de 20e eeuw.

Leerdoelen

De studenten zijn aan het eind van het semester in staat om

  • fundamentele concepten over de relatie tussen taal, denken, en werkelijkheid te benoemen;

  • voor- en nadelen van deze verschillende benaderingen te benoemen en erover te reflecteren;

  • het werk van belangrijke wetenschappers in de context van deze discussies te plaatsen.

  • van de verworven kennis in een werkstuk op adequate wijze verslag te doen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de “website”:http://www.hum.leidenuniv.nl/duits/roosters/

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal aantal uren: 140 uur

  • Colleges: 13 × 2 = 26 uur

  • Voor- en nabereiding per college: 13×3 = 39 uur

  • Voorbereiding presentatie: 34 uur

  • Presentatie: 1 uur

  • Voorbereiding voor het mondelinge tentamen: 39 uur

  • Mondeling tentamen: 1 uur

Toetsing

Basis: Indienen van wekelijkse opdrachten bij de te lezen teksten. Studenten uit het tweede jaar krijgen extra-opdrachten.
Mondelinge presentatie (30%), mondeling tentamen (70%); alle onderdelen moeten voldoende zijn.

De herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen als de eerste kans.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard

Literatuur

Wordt bekend gemaakt tijdens het eerste college.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. Björn Köhnlein

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237. mail: secrduits@hum.leidenuniv.nl..

Opmerkingen