Studiegids

nl en

Geloof aan de Goden: Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.
Kennisname van F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid, Amsterdam 2008 of later (11de druk en verder), wordt ten zeerste aanbevolen.

Beschrijving

De antieke wereld (het oude Nabije Oosten, Egypte, de Griekse wereld en het Romeinse rijk, van de Bronstijd tot de 4de eeuw n.C.) kent een ongelooflijk rijkgeschakeerd religieus leven. Dit college probeert iets van die rijkdom te introduceren, en doet dat aan de hand van een aantal centrale thema’s als veelgodendom, rite en mythe, priesterschap, gedachten over dood en hiernamaals, divinatie en (nood)lot, offer en wijgeschenk, gebed, heilige ruimte en heilige tijd. Hiermee wordt dit college ook een inleiding op verscheidene fundamentele bouwstenen van het fenomeen religie in zijn algemeenheid. Wanneer concrete voorbeelden besproken worden, zal het accent liggen op de Griekse wereld, tegen de achtergrond van de andere genoemde gebieden/culturen.

Leerdoelen

A Collegespecifieke leerdoelen:

 • 1 na het volgen van deze collegereeks heeft de student kennis genomen van, en inzicht in, enkele centrale hoofdthema’s van godsdienstgeschiedenis, en de student kan deze kennis toepassen op concrete voorbeelden;

 • 2 een globale kennis van het ‘religieuze landschap’ van de wereld van de oudheid, en kan de Grieks-Romeinse wereld wat dit betreft plaatsen in de ruimere context.

B Algemene leerdoelen:
De student heeft:

 • 1 kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van de antieke mentaliteitsgeschiedenis en antieke religie.

C De student kan:

 • 1 relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 2 kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • 28 contacturen;

 • 108 uur zelfstudie;

 • Tentamens: 4 uur.

Toetsing

 • de eerste deeltoets is een schriftelijk tentamen met gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice) en
  korte open (invul)vragen (leerdoelen B1, A2, C1);

 • de tweede deeltoets is een schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (leerdoelen A1, A2, B1, C1, C2).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door 1) de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers; het eerste deelcijfer telt mee voor 30 procent, het tweede voor 70 procent van het eindresultaat.
Hierbij geldt tevens de aanvullende eis dat de tweede deeltoets altijd voldoende moet zijn.

Herkansing
De deeltoetsen kunnen, indien onvoldoende, allebei worden herkanst op eenzelfde tentamenmoment.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Aankondigingen.

Het studiemateriaal is te vinden op de website www.oudegeschiedenis.info.

Literatuur

 • Sarah Isles Johnston ed., Religions of the ancient world. A guide (Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press 2004). ISBN 0674015177 / ISBN-13 978-0674015173. Pas op: NIET de verkorte paperback editie van 2007! Uit dit boek: pp. ix-xiv, 1-240, 657-677, en van pp. 243-656 van ieder thema de introductie en de delen over Griekenland, Etrurië en Rome.

Zie ook hieronder bij Opmerkingen.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Opmerkingen

Voor studenten GLTC is dit college 5 ECTS in combinatie met het Methodenblok Oude Geschiedenis. Zij bestuderen alleen de collegestof en NIET de literatuur. Voor het tentamen melden zij zich aan met studiegidsnr. 5772K1113T (Geloof aan de goden GLTC TEN).

Contact

Dhr Dr. F.G. (Frits) Naerebout