Studiegids

nl en

Zoölogie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Practicumdeel van Bioarcheologie behaald.

Beschrijving

Paleozoölogisch onderzoek (het bestuderen van fossiele overblijfselen van dieren) en archeozoölogisch onderzoek (het bestuderen van de relatie mens-dier en hun natuurlijke omgeving) vereist kennis op het gebied van verzamelen, determineren en vakkundig registreren van Pleistocene en/of Holocene resten.
Daarnaast is een gedegen kennis van de diversiteit en de evolutie van de verschillende diergroepen gedurende het Pleistoceen en Holoceen van belang, evenals kennis van de uiteenlopende onderzoeksmethoden en -technieken en hun toepassingsmogelijkheden.

Al deze aspecten zullen tijdens de cursus uitgebreid aan bod komen aan de hand van de bestudering van paleozoölogisch en archeozoölogisch vondstmateriaal.

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de onderzoeksmethoden en -technieken en hun toepassingsmogelijkheden binnen de paleozoölogie en archeozoölogie;

 • Kennis van en inzicht in de inkadering van deze specialisaties binnen de archeologie;

 • Kennis van en inzicht in de diversiteit en evolutie van de verschillende diergroepen in het Kwartair;

 • In staat zijn skeletelementen (inclusief tanden en kiezen) van veel voorkomende diersoorten uit het Holoceen en Pleistoceen te herkennen en te benoemen;

 • In staat zijn het zoölogisch materiaal te beschrijven volgens de standaarden die gebruikelijk zijn in het vakgebied;

 • In staat zijn de karakteristieke, afwijkende kenmerken van zoölogisch materiaal en die van verschillende soorten bewerkingssporen op het materiaal te benoemen en te onderscheiden;

 • In staat zijn om een paleozoölogisch of archeozoölogisch onderzoek uit te voeren door skeletmateriaal met behulp van diverse onderzoeksmethodes te onderzoeken en de analysegegevens te interpreteren;

 • In staat zijn om een archeozoölogisch onderzoek uit te voeren en de resultaten te combineren met andere aspecten van een archeologisch onderzoek;

 • In staat zijn om een basale rapportage van dit (deel)onderzoek te schrijven.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege;

 • Practicum.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen;

 • Verslag.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

 • M. Groot, Handboek Zoöarcheologie;

 • Aanvullende literatuur wordt opgegeven tijdens college.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. drs. E. Esser.