Studiegids

nl en

Archeologische methoden en technieken

Vak
2015-2016

Beschrijving

Dit is een inleiding tot de methoden en technieken van archeologisch veldonderzoek en dateringsmethoden. Tijdens college komen de volgende onderwerpen aan de orde: artefacten; archeologische sporen; formatieprocessen; archeologisch vooronderzoek; veldverkenningstechnieken; geofysische en geochemische prospectiemethoden; opgravingstechnieken; registratie van sporen en vondsten; archeologische ouderdomsbepalingen en een introductie op het gebruik van databases (MS-Acces) bij archeologisch (veld)onderzoek.

Ook zal een opgraving worden bezocht, waar de geleerde technieken in de praktijk worden getoond. Daarnaast vindt in januari een kort practicum plaats, waarin het gebruik van een database wordt geoefend.

Leerdoelen

Het college heeft een oriënterend karakter en het verwerven van basiskennis tot doel. Studenten moeten na afloop kennis van prospectiemethoden, opgravingstechnieken en dateringsmethoden en databases hebben.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 10×2 uur hoorcollege;

  • 180 pagina’s literatuur;

  • Werkstuk van ca. 1000 woorden;

  • Dagexcursie + excursieverslag;

  • 16 uur practicum.

Toetsing

Alle onderdelen dienen te zijn afgerond, en het eindcijfer wordt als volgt berekend:

  • Schriftelijk tentamen;

  • Werkstuk (cijfer telt voor 20% mee in het tentamen en mag worden gecompenseerd);

  • Excursieverslag (25% van het eindcijfer);

  • Alle practicumopdrachten voltooid.

Let op: zowel het totaalcijfer van de toets als het excursieverslag moeten voldoende zijn.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

C. Renfrew & P. Bahn, Archaeology: Methods, Theories and Practice. 6th edition (2012), part 1, pag. 1-166.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. J. de Bruin.

Opmerkingen

Voor de hoorcolleges is geen aanwezigheidsplicht, voor de practica en de excursie wel.