Studiegids

nl en

Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Vak
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Zodra kinderen ter wereld komen wordt er ‘gemeten’. Meteen worden bijvoorbeeld de grootte en het gewicht van het kind gemeten als eerste indicator van zijn ontwikkeling. In de daarna volgende dagen en jaren wordt voortdurend gemeten en dit om zeer uiteenlopende redenen. Voorbeelden zijn: het volgen van de motorische, talige en sociale ontwikkeling; het bepalen van deficiënties in het leervermogen van kinderen; het meten van inzicht van leerlingen in de leerinhoud van een bepaald vak; het meten van schoolvorderingen. Verschillende meetinstrumenten worden gebruikt zoals screeningslijsten, intelligentietesten, schoolvorderingstesten, schoolexamens enz.

De ontwikkeling van meetinstrumenten gebeurt op systematische wijze. Een belangrijk aspect bij de ontwikkeling en het gebruik van meet- of onderzoeksinstrumenten is de kwaliteit ervan. Deze bepaalt immers of de beslissingen die we nemen op basis van de resultaten van de meting/het onderzoek terecht zijn.
Deze cursus laat zien welke factoren van belang zijn bij het bepalen van de kwaliteit van een assessment instrument en hoe assessment wordt gebruikt om de besluitvorming te verbeteren.

De cursus sluit aan bij het studieonderdeel Orthopedagogiek: theorieën en modellen en Leren en cognitie en is een voorbereiding op de cursus Methoden van klinische diagnostiek (bachelor specialisatie Orthopedagogiek) en Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen (bachelor specialisatie Onderwijsstudies).

Leerdoelen

Deze cursus beoogt dat de studenten inzicht verwerven in de volgende vraagstukken:

 1. Achtergrond van assessment: Wat is assessment, soorten beslissingen die gemaakt kunnen worden met behulp van assessment, veronderstellingen van assessment, stappen in het meetproces, enz.
  1. Betekenis van testscores
  2. Betrouwbaarheid (reliability) in assessment
  3. Validiteit (validity) in assessment
  4. Item analyse
  5. Het maken van assessment- en onderwijsbeslissingen
  6. Assessment voor learning

Eindtermen

1. Vakinhoud

1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

3. Academische Vaardigheden

3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

4. Professioneel Gedrag

4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

De colleges bestaan uit een presentatie door de docent en werken in groepen tijdens de hoorcolleges. De presentatie door de docent heeft tot doel de studenten te introduceren in een thema, te ondersteunen in het schematiseren en overzicht te verwerven in de literatuur.

Toetsing

De studenten worden individueel, schriftelijk getoetst. De toets bestaat uit MC-vragen over de behandelde stof uit het basisboek en in de hoorcolleges.
Studenten maken ook een individuele opdracht. Het resultaat dat behaald wordt voor de toets maakt 2/3 van het eindcijfer uit, het resultaat dat behaald wordt voor de individuele opdracht 1/3.

Blackboard

Er wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

C.R. Reynolds en R. B. Livingston (20112. Mastering Modern Psychological Testing: Theory & Methods. ISBN nummer: 978-0-205-48350.
[NB Studievereniging Emile biedt een speciaal voor dit vak vervaardigde, goedkopere versie van dit boek aan onder de titel ‘C.R. Reynolds en R. B. Livingston (2012). Mastering Modern Psychological Testing Custom Leiden. ISBN: 9781784476052, Leiden Version’.]

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

De docent, Mw dr. S.E. Mol heeft een uur na afloop van het college spreekuur en is ook per email bereikbaar.