Studiegids

nl en

Practicum gesprekstechnieken

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Let op: het aanvragen van vrijstelling is slechts mogelijk tot uiterlijk één week na aanvang van het eerste college. Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen. De procedure hiervoor staat beschreven in de Vrijstellingsregeling van het Instituut Pedagogische Wetenschappen

Beschrijving

Training in wetenschappelijk verantwoorde gesprekstechnieken, die van belang zijn in het kader van een opleiding Pedagogische Wetenschappen. Tijdens elk practicum worden verschillende vaardigheden geoefend. Het bevorderen en stimuleren van een kritische houding ten aanzien van het eigen functioneren staat in deze gesprekken centraal.

Leerdoelen

Eindtermen

1. Vakinhoud

1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.

3. Academische Vaardigheden

3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

4. Professioneel Gedrag

4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
4.3 Is in staat om het eigen leerproces te sturen.
4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.
4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.
4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Rooster

Onderwijsvorm

Studenten worden in werkgroepen van maximaal 20 personen ingedeeld. Er zijn zeven verplichte bijeenkomsten van elk twee uur.

Toetsing

Om een voldoende voor dit practicum te halen dient de student:

  • actief deel te nemen aan het practicum;

  • aan alle opdrachten te voldoen;

  • bij alle werkgroepen aanwezig te zijn;

  • voor het eindverslag een voldoende te halen.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Literatuur

  • Lang, G. en van der Molen, H.T. (2012). Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening. Boom/Nelissen. ISBN: 978-90-24-402021

  • Delfos, F. (2014). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam, SWP. ISBN: 9789088505102

Op Blackboard is te vinden welke hoofdstukken voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst bestudeerd dienen te worden.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinator van het vak is Janna Eilander