Studiegids

nl en

Pedagogische Wetenschappen

Bachelor Pedagogische Wetenschappen

Hartelijk welkom bij de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Deze opleiding duurt drie jaar en na afloop beschikken afgestudeerden over de onder Eindtermen opgesomde kennis, vaardigheden en houding. Bij de afzonderlijke beschrijvingen van de vakken wordt telkens vermeld welke eindtermen in een vak aan de orde zijn.

Eindtermen

Afgestudeerden van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen beschikken over de hieronder genoemde kwalificaties. Zij hebben er binnen de daarvoor gestelde tijdslimieten en door middel van de voorgeschreven toetsvormen blijk van gegeven dat zij zich deze kennis, vaardigheden en houding eigen hebben gemaakt.

1 Vakinhoud

1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.
1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

2 Methoden en technieken van onderzoek

2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.
2.2 De bachelor kan onder begeleiding een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren, zowel individueel als in groepsverband.

3 Academische vaardigheden

De bachelor heeft de volgende academische vaardigheden ontwikkeld:
3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.
3.5 Correct mondeling rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

4 Professioneel gedrag

De bachelor heeft de vaardigheid ontwikkeld zich op professionele wijze te gedragen en daarop te reflecteren overeenkomstig normen en regels die van toepassing zijn op toekomstige werkzaamheden als pedagoog en de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO):
4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
4.2 Is in staat om met kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.
4.3 Is in staat om het eigen leerproces te sturen.
4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.
4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.
4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Op de vakken van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2015-2016 van toepassing. In de OER en in de Regels en richtlijnen zijn alle regels die in de opleiding tijdens het collegejaar 2015-2016 van kracht zijn vastgelegd.

Structuur

De bacheloropleiding duurt drie jaar (180 ects) en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De propedeuse (het eerste jaar), af te ronden met het propedeutisch examen (60 ects)

 • De basisbachelor (het tweede jaar en één vak in het derde jaar), die voor alle studenten hetzelfde is (55 ects)

 • De specialisatie (blok 4 van het tweede jaar en blok 3 & 4 van het derde jaar) (25 ects). Je hebt keuze uit vier specialisaties:
  Gezinspedagogiek
  Orthopedagogiek
  Leerproblemen
  Onderwijsstudies

 • De keuzeruimte (20 ects)

 • Het bachelorproject (15 ects)

Rooster

Het rooster van de volledige Bacheloropleiding staat op onze website

Inschrijven voor vakken en tentamens

Voor de vakken die je volgt èn voor de tentamens waaraan je deel wilt nemen moet je je afzonderlijk en tijdig inschrijven via uSis. Houd de deadlines die van kracht zijn goed in de gaten!

ICT-gebruik binnen het onderwijs

Alles wat je wilt weten over ICT-gebruik binnen het onderwijs (Blackboard, uSis, ULCN, Bibliotheek etc) kun je vinden in De Digitale Pedagogiekstudent

Meer informatie en nieuws

Raadpleeg voor meer informatie over het onderwijs in de Bacheloropleiding èn voor het laatste nieuws regelmatig de website van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Veelgestelde vragen over de start van je studie in september

Op onze website vind je alle informatie over een goede start van je studie