Studiegids

nl en

Inleiding praktische filosofie voor Pedagogen Deel B (filosoferen met kinderen)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Studenten bekwamen zich in de theoretische achtergronden en oefenen de methodiek van het filosoferen met kinderen. Zelf verkregen gespreksresultaten worden inhoudelijk geanalyseerd met behulp van filosofische basisbegrippen. Aan de hand van (inter)nationaal erkende beroepscodes vindt ethische reflectie plaats op het zelf uitgevoerde gesprek. Ook wordt geoefend met het herkennen en construeren van ethische vragen en dilemma’s binnen een pedagogische context.

Leerdoelen

De studenten passen de zich eigen gemaakte filosofische grondbegrippen toe op concrete opvoedkundige praktijksituaties. Ze ontwikkelen kritisch-analytische en creatief-sociale competenties en verfijnde ethisch-reflectieve attituden.

Eindtermen

1. Vakinhoud

1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

3. Academische Vaardigheden

3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

4. Professioneel Gedrag

4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.
4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.

Rooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Verplichte interactieve werkgroepbijeenkomsten ter voorbereiding op het zelf te organiseren en te analyseren filosofisch gesprek (verdere informatie hierover via het Tutoraat).

Toetsing

Uitgebreid werkstuk (op basis van uit te werken opdrachten).

Blackboard

Collegemateriaal, opdrachtomschrijving e.d. zijn via Blackboard te raadplegen.

Literatuur

  • Brabander, R. de (2013, 2e herziene druk). Van gedachten wisselen. Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

  • Archard, D. (2004, 2nd edition of 2015, 3rd edition). Children. Rights and childhood. London: Routledge.

  • Aanvullende informatie wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanbevolen:
Bartels, R. (2006). Kinderen leren filosoferen. Praktijkboek voor Leraren. Utrecht: Uitgeverij Agiel.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Dr. R. van der Veen, kamer 4B33.

Tijdens de collegeperiode is er spreekuurgelegenheid. Dag en tijd worden bij aanvang van de cursus bekend gemaakt via Blackboard.