Studiegids

nl en

De Duitse taal: fundament II

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Beschrijving

Deze cursus sluit direct aan bij de cursus uit het eerste semester. Hij bestaat eveneens uit de drie parallelle onderdelen: theorie, praktijk en begeleidend tutorial. De eerste bijeenkomsten dienen voor het afronden van grammaticale aspecten. Verder verdiepen de studenten in lessen over vertaling en over mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid én hun theoretische kennis én hun toepassingsgerichte vaardigheden.

Leerdoelen

De studenten zijn op het einde van het semester in staat om:

 • alle relevante aspecten van de Duitse grammatica te beheersen en hierover te reflecteren;

 • deze kennis succesvol te gebruiken bij het schrijven en het spreken van het Duits, op niveau B2 (lezen: C1) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader;

 • sterke en zwakke punten wat betreft het eigen taalvermogen te benoemen en zelfstandig aan de zwakke punten te werken.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC: 140 uur

 • Aanwezigheid: 13×4 = 52 uur

 • Voor- en nabereiding per college: 13×4 = 52 uur

 • Voorbereiding voor het tentamen: 32 uur

 • Tentamen: 4 uur (3 uur schriftelijk, 1 uur mondeling)

Toetsing

Voorwaarde (zonder cijfer): actieve participatie, indienen van wekelijkse opdrachten, zelfstandig werken met oefenmateriaal, samenstellen van een portfolio dat aan bepaalde criteria moet voldoen.
Tentamens (met cijfer): schriftelijk (50%), mondeling (20%), tussentoetsen (30%, permanente evaluatie).

Het schriftelijke en het mondelinge tentamen moeten voldoende zijn.

De herkansing bestaat uit een schriftelijk en/of mondeling tentamen.

Blackboard

Blackboard: Informatie, opdrachten, Portfolio

Literatuur

 • Ten Cate, Abraham P./Lodder, Hans G./Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Zweitspracherwerb. Bussum.

 • Forst, Gabriele (2004): Thematische woordenschat van het Duits. Almere.

Nachschlagwerke (jeweils neueste Aufl.):

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch. Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke. Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim u.a.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl@hum.leidenuniv.nl..

Opmerkingen

Het college kan pas als afgesloten worden beschouwd als voor beide onderdelen ten minste een voldoende is behaald en alle vereiste opdrachten op tijd zijn ingeleverd.