Studiegids

nl en

Duitstalige literatuur in context (1700-1815)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als zij minstens 10 ects aan taalvaardigheid uit het eerste jaar hebben behaald.
Daarnaast is deelname alleen toegestaan als Duitstalige literatuur in context (20e/21e eeuw) en Duitstalige literatuur in context (1830-1920) met goed gevolg zijn afgerond;

Beschrijving

In dit college wordt de volgende periode met bijbehorende stromingen behandeld:
1700 – 1830: Absolutisme, Aufklärung, Franse Revolutie, Klassik en Romantik.
Uitgangspunt bij dit college is een geïntegreerde aanpak van Duitse geschiedenis (culturele en sociale geschiedenis), Landeskunde (de actuele politiek en sociale structuur van het Duitse taalgebied) en literatuurgeschiedenis. Het gaat hierbij niet alleen om het aanbrengen van feitenkennis uit handboeken, maar ook om het plaatsen van teksten in hun context. Zelfstudie van de student wordt verwacht bij het bestuderen van een tweetal handboeken (Beutin en Michel) waarvan de lectuur in het college begeleid wordt en waarop tijdens de zittingen bij het behandelen van specifieke problemen teruggegrepen kan worden.

Leerdoelen

De student

  • beschikt aan het einde van de cursus over kennis van een representatieve keuze uit de literaire kanon van de Duitstalige literatuur tussen 1700 en 1830

  • kan literaire teksten in hun sociaal-historische en politieke context plaats

  • is in staat literaire teksten o.g.v. formele en inhoudelijke kenmerken in een bepaalde periode / stroming te plaatsen

  • is in staat een literatuur-/cultuurwetenschappelijk begrippenaparaat in te zetten bij het analyseren en contextualiseren van genoemde teksten

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

5 EC = 140 uren

  • College: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • Voorbereiding van de colleges en wekelijkse opdrachten: 7 uur p.w. x 13 = 91

  • Voorbereiding voor de tentamens: 23 uur

Toetsing

Wekelijkse opdrachten (20%) en tentamen (80%).
Tentamen kan worden herkanst

Blackboard

Er is een Blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard.
h3. Literatuur

Beutin, W. u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Metzler, Stuttgart 2013.
Michel, Dirk u.a.: Duden – Deutsche Geschichte, Dudenverlag, Mannheim 2009.

Primaire en aanvullende literatuur wordt via blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dhr. Dr. J.M. Müller

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.