Studiegids

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 1B

Vak
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In IPO 1B wordt een actueel overzicht geboden van de resultaten van theoretisch, cultuurvergelijkend en empirisch pedagogisch onderzoek in diverse werkvelden. Het betreft onder meer studies op het gebied van de algemene pedagogiek, de gezinspedagogiek, en de onderwijspedagogiek. Vanuit een empirisch perspectief zal onder andere worden ingegaan op erfelijkheid, kinderopvang, nachtelijke scheidingservaringen, invloed van broers en zussen, geschiedenis van de gezinsopvoeding, en de rol van opvoeding bij later crimineel gedrag en moreel redeneren.

Leerdoelen

Een algemene oriëntatie bieden op het beroepsveld en op het vak- en wetenschapsgebied. Kennismaking met de resultaten van actueel (inter)nationaal empirisch pedagogisch onderzoek op het terrein van opvoeding en onderwijs.

Eindtermen

1. Vakinhoud

1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

2. Methoden en technieken van onderzoek

2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.

3. Academische vaardigheden

3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
3.5 Correct mondeling rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context

4. Professioneel gedrag

4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken
4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden
4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.
4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, verdiepingscolleges en verplichte werkgroepen met tussentijdse opdrachten. In het bijzonder zal tijdens de werkgroepen aandacht worden besteed aan schrijfvaardigheid.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • IJzendoorn, M.H. van, & Frankrijker, H. de (red.) (2005; tweede, herziene druk). Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. N.B.: Alleen de tweede, herziene druk uit 2005 wordt gebruikt! Let op: als de nieuwe editie (2015) tijdig verkrijgbaar is, werken we daarmee. Houd de E-gids en Blackboard in de gaten

  • IJzendoorn, M.H. van (2008). Opvoeding over de grens: gehechtheid, trauma en veerkracht. Amsterdam: Boom.

  • Nader op te geven literatuur en/of recente internationale artikelen (via Blackboard).

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Dr. L. van Rosmalen (coördinator).
Dr. Van Rosmalen heeft tijdens de collegeperiode spreekuur per e-mail op maandag van 13.00 tot 14.00 uur.