Studiegids

nl en

Sociologie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Verplicht vak voor studenten bestuurskunde, bachelor 1, track BBO.

Beschrijving

Sociologie is één van de ondersteunende disciplines van de bestuurskunde en biedt uitstekende instrumenten om maatschappelijke verschijnselen te analyseren. Immers, om de maatschappij te besturen, moet je haar allereerst begrijpen. Sociologen wijden interessante beschouwingen aan uiteenlopende vraagstukken, zoals de kloof tussen hoger en lager opgeleiden, het toenemend aantal echtscheidingen in Nederland, problemen in de ‘multi-etnische samenleving’ en grootstedelijke criminaliteit. In deze cursus maak je kennis met het vakgebied van de sociologie: Waar houdt de sociologie zich mee bezig? Wat is kenmerkend voor een sociologische invalshoek? Wat is de meerwaarde van sociologische kennisvorming voor bestuurskundigen?

Leerdoelen

  • Studenten hebben kennis van enkele van de belangrijkste sociologische concepten en theorieën.

  • Studenten kennen de inzichten van enkele klassieke en moderne denkers binnen het vakgebied van de sociologie en zijn in staat overeenkomsten en verschillen te benoemen.

  • Studenten zijn in staat om sociologische concepten, theorieën en denkers te koppelen aan ontwikkelingen in de maatschappij.

  • Studenten zijn in staat om zelfstandig een sociologische analyse van een actuele casus uit het openbaar bestuur uit te voeren.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Zeven hoorcolleges
Drie werkcolleges (aanwezigheid verplicht voor Bestuurskunde-BBO studenten).

Studielast

Totale studielast van 140 uur (25 contacturen + 115 uur zelfstudie)

25 contacturen waarvan:
-14 uur hoorcolleges
-6 uur werkcolleges
-5 uur toetsing (incl inzage)

Toetsing

Schriftelijk tentamen (70%). Minimumcijfer: 5,5.
Paper (30%). Minimumcijfer: 5,5.
Herkansing: zelfde vorm.
Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Ja, beschikbaar 1 week voor aanvang cursus.
Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Literatuur

  • Macionis, J.J. (2014). Society: The basics. Boston: Pearson. (12th edition)

  • Artikelen (via Blackboard)

Aanmelden

1e jaars bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en in augustus ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in Usis inschrijven (vanaf 24 augustus) voor een werkgroep waar nog plaats is.

Contact

Dr. R. Prins